fbpx

Nastavnik/nastavnica tehničke kulture, Nastavnik/nastavnica za predmet Bosanskog jezika i književnosti, Hrvatskog jezika i književnosti, Srpskog jezika i književnosti, Nastavnik/nastavnica za predmet Osnove tehnike Sarajevo

JU OŠ “Alija Nametak” Sarajevo raspisuje konkur za prijem u radni odnos:

Nastavnik/nastavnica tehničke kulture, Nastavnik/nastavnica za predmet Bosanskog jezika i književnosti, Hrvatskog jezika i književnosti, Srpskog jezika i književnosti, Nastavnik/nastavnica za predmet Osnove tehnike Sarajevo

Na osnovu člana 94., a u vezi sa članom 88. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 23/17 , 33/17, 30/19 i 34/20), člana 3. i 11. Pravilnika o radu JU OŠ „Alija Nametak“ Sarajevo, člana 100. Pravila JU „Alija Nametak“ Sarajevo, člana 3. Pravilnika sa
kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj:
35/17), Saglasnosti Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo broj: 11-30-641-32/21 od 08.02.2021. godine i Odluke Školskog odbora JU OŠ „Alija Nametak“ Sarajevo, broj: 01-1-1174/21 od 15.02.2021. godine, raspisuje se K O N K U R S za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2020/2021. godini Na određeno vrijeme od okončanja konkursne procedure do povratka radnika sa bolovanja, a najkasnije do 31.8.2021.godine za:
1. Nastavnik/nastavnica tehničke kulture………………………………………..1 izvršilac, 15 časova sedmično;
2. Nastavnik/nastavnica za predmet Osnove tehnike………………………..1 izvršilac, 6 časova sedmično;
3. Nastavnik/nastavnica za predmet Bosanskog jezika i književnosti, Hrvatskog jezika i književnosti, Srpskog jezika i književnosti………………………………………………………….1 izvršilac, 18 časova sedmično
Uslovi konkursa: Pored općih uslova utvrđenih Zakonom o radu , kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 23/17; 33/17; 30/19; 34/20), Nastavnim planom i programom za osnovnu školu, Pedagoškim standardima i općim normativima za osnovni odgoj i obrazovanje i normativima radnog prostora, opreme, nastavnih sredstava i učila po predmetima za osnovnu školu
(„Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 30/18) i Pravilnikom o radu JU O.Š.”Alija Nametak” Sarajevo broj: 01-1-743/20 od 05.11.2020. godine (objavljen na web stranici škole).
Obavezna dokumentacija koju su kandidati dužni dostaviti:
a) svojeručno potpisanu pisanu prijavu na konkurs sa kratkom biografijom, kontakt podacima kandidata, tačnom naznakom na koju poziciju se konkuriše i tačno navedenom dokumentacijom koja se prilaže uz prijavu na konkurs,
b) diplomu o stečenoj stručnoj spremi ili akademskom zvanju
c) izvod iz matične knjige rođenih,
d) uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od 6 mjeseci ) od dana objavljivanja konkursa,
Pored obavezne dokumentacije kandidati mogu dostaviti i dodatnu dokumentaciju i to:
a) uvjerenje/potvrda o radnom stažu i uvjerenje sa šifrom zanimanja koje izdaje Fond za penzijskoinvalidsko osiguranje,
b) potvrde o ostvarenom radnom stažu kod poslodavca kod kojeg je kandidat radio sa tačno naznačenim poslovima i radnim zadacima, te godinama i mjesecima radnog staža koje je kandidat obavljao,
c) uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
d) potvrdu o vremenu provedenom na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo (ne starija od tri mjeseca),
e) rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
f) rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj kalendarskoj godini, a koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja odgajatelja,
profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
g) rješenje/uvjerenje nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju svojstva člana porodice šehida/poginulog branioca, člana porodice nestalog i umrlog branioca, dobitnika ratnog priznanja i
odlikovanja, člana porodice poginulog, umrlog i nestalog dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, ratnog vojnog zarobljenika i demobilisanog branioca kao zaslužnog lica u odbrambenooslobodilačkom ratu sa područja Kantona Sarajevo, ratnog vojnog invalida i člana porodice ratnog
vojnog invalida izdato u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju ( ne starije od šest mjeseci),
h) osobe koje imaju status naveden u članu 10. stav 2. Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo, obavezne su pored rješenja/uvjerenja nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju statusa dostaviti i uvjerenje /potvrdu o neprekidnom prebivalištu na području Kantona Sarajevo u posljednja 24 mjeseca ( ne starije od šest mjeseci),
i) potvrdu o autorstvu/koautorstvu udžbenika koju izdaje Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke na osnovu člana 169. i 170. Zakona o upravnom postupku FBiH.
Pored dokumentacije navedene pod tačkama g) i h) kao dokaz o pripadnosti branilačkoj populaciji, kandidati trebaju blagovremeno dostaviti dokumentaciju kojom dokazuju status korisnika, a u skladu
sa odredbama Uredbe o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u institucijama u Kantonu Sarajevo, Gradu Sarajevo i općinama u Kantonu Sarajevo
(„Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 37/20).
Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a prijavljeni kandidat će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje je dostavio urednu i validnu dokumentaciju.
Dokumentacija koju kandidat dostavlja uz prijavu na konkurs mogu biti kopije uz obavezu da kandidat koji je primljen po konkursu dostavi originalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije dokumentacije,
najkasnije 5 dana po dobijanju Odluke o izboru radnika. Po konačnosti odluke o izboru radnika, a prije potpisivanja ugovora izabrani kandidat je dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene
ustanove koje nije starije od šest mjeseci.
Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti lično na protokol škole ili putem pošte
na adresu: JU OŠ “Alija Nametak” Sarajevo, ul. Zaima Šarca 15, 71000 Sarajevo, u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava na javni konkurs, za poziciju broj: .. / ne otvarati – otvara Komisija za
utvrđivanje prijedloga za izbor radnika.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Napomena: Dokumentacija prijavljenih kandidata koji nisu izabrani po ovom konkursu, zbog mjera racionalizacije, vraća se isključivo na lični zahtjev, putem protokola škole u roku od 30 (trideset) dana
od okončanja konkursne procedure.
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) radnih dana od dana objavljivanja 20.02.2021 u dnevnim novinama “Oslobođenje”. Krajnji rok za dostavu prijava je 04.03.2021. godine.
Izvor: mon.ks.gov.ba

Broj izvrsilaca: 3

Datum isteka: 04.03.2021

Datum objave: 22.02.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.