fbpx

Nastavnik/nastavnica za predmet Priroda Sarajevo

Ovaj oglas je istekao

Javna ustanova ”Četvrta osnovna škola” Ilidža-Hrasnica raspisuje konkurs za prjem u radni odnos:

Nastavnik/nastavnica za predmet Priroda Sarajevo

Na osnovu člana 88. i 94. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 23/17, 33/17, 30/19 i 34/20), člana 3. i 11. Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 35/17), Saglasnosti Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo, broj: 11-30-2387/21 od 8.2.2021. godine i Odluke Školskog odbora, broj: 84/21 od 17.2.2021. godine, raspisuje se: J A V N I K O N K U R S
za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2020/2021.godini

1. Nastavnik/nastavnica za predmet Priroda …1 izvršilac, 2 časa nastavne norme, na određeno vrijeme od okončanja konkursne procedure do 31.08.2021.godine.
USLOVI KONKURSA:
Pored općih uslova utvrđenih Zakonom o radu FBiH („Službene novine FBiH“, broj: 26/16 i 89/18) kandidati trebaju
ispunjavati i posebne uslove utvrđene Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju (Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 23/17, 33/17, 30/19 i 34/20), Pedagoškim standardima i općim normativima za osnovni odgoj i obrazovanje i normativima radnog prostora, opreme, nastavnih sredstava i učila po predmetima za osnovnu školu (Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 30/18), Nastavnim planom i programom za osnovnu školu i normativnim aktima škole.
Kandidati su obavezni dostaviti sljedeću dokumentaciju:
a) Svojeručno potpisana pisana prijava na konkurs sa kratkom biografijom, kontakt podacima, tačnom naznakom na koju poziciju se konkuriše i tačno navedenom dokumentacijom koja se prilaže uz prijavu na konkurs,
b) Diploma/svjedodžba o stečenoj stručnoj spremi ili akademskom zvanju,
c) Izvod iz matične knjige rođenih,
d) Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci ) od dana objavljivanja konkursa,
e) I druge dokaze o ispunjavanju uslova za to radno mjesto utvrđeni Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.
Pored obavezne dokumentacije kandidati mogu dostaviti i dodatnu dokumentaciju, i to:
a) Uvjerenje/potvrda o radnom stažu i uvjerenje sa šifrom zanimanja koje izdaje Fond za penzijsko- invalidsko osiguranje,
b) Potvrde o ostvarenom radnom stažu kod poslodavca kod kojeg je kandidat radio sa tačno naznačenim poslovima i radnim zadacima, te godinama i mjesecima radnog staža koje je kandidat obavljao,
c) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
d) Potvrda o vremenu provedenom na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo (ne starije od tri mjeseca),
e) Rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika, f) Rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj kalendarskoj godini, a koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja, odgajatelja,
profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
g) Rješenje/uvjerenje nadležnog Kantonalnog/Općinskog organa o priznavanju svojstva člana porodice šehida/poginulog branioca, člana porodice nestalog i umrlog branioca, dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja, člana porodice poginulog, umrlog i nestalog dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, ratnog vojnog zarobljenika i demobilisanog branioca kao zaslužnog lica u odbrambeno-oslobodilačkom ratu sa područja Kantona Sarajevo, ratnog vojnog invalida i člana porodice ratnog
vojnog invalida izdato u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju (ne starije od šest mjeseci),
h) osobe koje imaju status po osnovu dopunskih prava boraca – branitelja BiH obavezne su pored rješenja/uvjerenja nadležnog Kantonalnog/Općinskog organa o priznavanju statusa dostaviti i
uvjerenje/potvrdu o neprekidnom prebivalištu na području Kantona Sarajevo u posljednjih 24 mjeseca (ne starije od šest mjeseci),
i) potvrdu o autorstvu/koautorstvu udžbenika koju izdaje Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke na osnovu člana 169.-170. ZUP-a FBiH (2/98 i 48/99).

www.oscetvrta.edu.ba, E-mail:cetvrta.osnovna@bih.net.ba
Pored dokumentacije navedene pod tačkama g) i h) kao dokaz o pripadnosti branilačkoj populaciji, kandidati trebaju
blagovremeno dostaviti dokumentaciju kojom dokazuju status korisnika, u skladu sa odredbama Uredbe o jedinstvenim
kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u institucijama u Kantonu Sarajevo, Gradu Sarajevo i općinama u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 37/20) kako slijedi:
Redni broj
Pripadnost branilačkoj kategoriji
Naziv dokaza – dokumenta Organ koji ga izdaje
1. Član porodice šehida/poginulog, umrlog i nestalog branioca
-Uvjerenje o statusu djeteta šehida-poginulog, umrlog i nestalog branioca
-Rješenje o priznatom pravu na porodičnu invalidninu za suprugu šehida – poginulog, umrlog i nestalog branioca i
-Uvjerenje o učešću u Oružanim snagama za šehidapoginulog, umrlog i nestalog branioca.
Općinska služba za boračko-invalidsku zaštitu
Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze prema mjestu prebivališta.
2. Ratni vojni invalid Rješenje o priznatom svojstvu ratnog vojnog invalida. Općinska služba za boračko-invalidsku zaštitu.
3. Dobitnik ratnog priznanja i odlikovanja
Rješenje o priznatom pravu na mjesečno novčano primanje dobitniku priznanja Općinska služba za boračko-invalidsku zaštitu.
4. Demobilizirani branioci Uvjerenje o učešću u Oružanim snagama Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze prema mjestu prebivališta.
5. Dijete:
a) ratnog vojnog invalida
b) dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja
c) demobiliziranog branioca
Uvjerenje o statusu djeteta ratnog vojnog invalida
Rješenje o priznatom pravu na:
a) invalidninu
b) mjesečni novčani dodatak
c) uvjerenje o učešću u Oružanim snagama
a) i b) Općinska služba za boračko-invalidsku zaštitu
c) Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze prema mjestu prebivališta.
Osim navedenog, shodno članu 3. Stav (3) Uredbe, kandidat je dužan dostaviti uvjerenje/potvrdu o prebivalištu/boravištu na području Kantona Sarajevo izdatu od nadležnog organa (ne stariju od šest mjeseci). Kandidat koji ostvaruje pravo na prioritet pri zapošljavanju, shodno članu 5.Stav (1) Uredbe, dužan je dostaviti Uvjerenje Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ kojim dokazuje da se u momentu podnošenja prijave na javni konkurs nalazi na evidenciji nezaposlenih
lica, odnosno uvjerenje da je zaposlen sa nižom stručnom spremom od stručne spreme koja se traži konkursom. Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a prijavljeni kandidati će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje su dostavili urednu i validnu dokumentaciju. Dokumentacija koju kandidat dostavlja uz prijavu na konkurs mogu biti kopije uz obavezu da kandidat koji je primljen po konkursu dostavi originalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije dokumentacije, najkasnije pet dana po dobijanju Odluke o izboru.
Po konačnosti Odluke o izboru, izabrani kandidat je dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove koje nije starije od šest mjeseci. Kriteriji, procedure, uslovi, način bodovanja i izbor kandidata po ovom Javnom konkursu utvrđeni su Pravilnikom sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Sl. novine Kantona Sarajevo“ broj: 35/17). Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se uzimati u razmatranje. Prijave sa potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uslova dostaviti na adresu škole:
Javna ustanova ”Četvrta osnovna škola” Ilidža-Hrasnica, ul. Put Famosa 33, 71 212 Hrasnica – „Komisiji za utvrđivanje prijedloga za izbor radnika- prijava na Javni konkurs – za poziciju broj:1.“
Dokumentacija prijavljenih kandidata koji ne budu izabrani vraća se na lični zahtjev putem protokola škole u roku od
mjesec dana.
Konkurs će biti objavljen u dnevnom listu „Oslobođenje“ dana 19.2.2021.godine, i ostaje otvoren 8 (osam) radnih dana od
dana objavljivanja. Krajnji rok za podnošenje prijava je 4.3.2021. godine.
Tekst konkursa će istovremeno biti objavljen na službenoj stranici Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo.

Izvor: mon.ks.gov.ba

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 04.03.2021

Datum objave: 19.02.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.