fbpx

Nastavnik njemačkog jezika Donji Agići

Ovaj oglas je istekao

JU OŠ „Petar Škundrić“, Budimlić Japra

Nastavnik njemačkog jezika Donji Agići

OPIS RADNOG MJESTA
JU Osnovna škola „Petar Škundrić“, Budimlić Japra
Budimlić Japra broj:131, opština Oštra Luka
tel.: 052/483-019, e-mail: [email protected]
Na osnovu člana 139. stav 3. tačka 15. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik RS“, br.44/17 i 31/18), ); člana 29. tačka 15. Statuta škole i člana 4. stav 1. Pravinika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Sl. glasnik RS“, br. 74/18 i 26/19) , direktor škole r a s p i s u j e :

КONКURS
ZA POPUNU SLOBODNOG RADNOG MJESTA

1. Nastavnik njemačkog jezika: 1 izvršilac, osam (8) časova na određeno vrijeme do 31.8.2020, sa radnim iskustvom

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Pored uslova propisanih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vapsitanju i obrazovanju („Službeni glasnik RS“, br.44/17 i 31/18).

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos i načinu bodovnja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS“, br.74/18 i 26/19).

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:
– Da je državljanim RS ili BiH , što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
– Da je punoljetan, što dokazuje izvodom iz matične kljige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,
– Da je radno sposoban, što dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci, (prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu a prije zasnivanja radnog odnosa),
– da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene duženosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,zloupotreba opojnih sredstava što dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti (škola traži službenim putem za izabranog kandidata),
– da nije osuđivan za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece što dokazuje uvjerenjem o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece,
– da nije osuđivan za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djece i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem što dokazuje uvjerenjem

Uz potpisanu prijavu na konkurs (sa kratkom biografijom i kontakt telefonom) i dokumentacijom kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti:
1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomustečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovrajućoj oblasti;
2. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu;
3. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje izdato od strane visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena koje je kandidat ostvario tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
4. Uvjerenje ili potvrdu od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;
5. Uvjerenje o radnom stažu izdato od strane ranijeg poslodavca, koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla;
6. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;
8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju uslove propisane Zakonom, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja Zakona na snagu, ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Testiranje i intervju će se obaviti u školi u Budimlić Japri dana 29.08.2019. godine (četvrtak) sa početkom u 9 (devet) časova sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole.
Кandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.
Кandidati koji se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs,
Кandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Кonkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske“.
Prijave i dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti poštom na adresu: JU Osnovna škola „Petar Škundrić“ Budimlić Japra 131, 79228 Donji Agići sa naznakon„Za konkurs“.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 22.08.2019

Datum objave: 16.08.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.