fbpx

Nastavnik njemačkog jezika Prijedor

Ovaj oglas je istekao

JU OŠ ‘’Petar Petrović Njagoš’’ Busnovi

Nastavnik njemačkog jezika Prijedor

OPIS RADNOG MJESTA
JU OŠ ‘’Petar Petrović Njagoš’’ Busnovi, 79101 Prijedor,
Broj: 300/2019

Na osnovu člana 113. Stav (1) i člana 139. Stav (3) tačka 15.. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik RS“, broj :44/17 i 31/18), Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS“, broj 74/18 i 26/19), direktor škole r a s p i s u j e

O G L A S
za izbor i prijem nastavnika

1. Nastavnik njemačkog jezika, 1 izvršilac na 8 časova redovne nastave , na određeno vrijeme do 31.08.2020.godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom .

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Opšti i posebni uslovi koje treba da ispunjavaju kandidati predviđeni su Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 1/16 i 66/18 ), Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 44/17 i 31/18), a prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“: broj: 74/18 i 26/19).
U pogledu stručne spreme potrebno je da kandidati ispune uslove utvrđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15) .

Opšti uslovi konkursa koje kandidati trba da ispunjavaju:
1. da je državnjanin Republike Srpske, odnosno BiH, što se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
2.da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih, ili kopijom lične karte,
3.da je radno sposoban, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od 6 mjeseci, a koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
4.da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava što se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti.
5. uvjerenje iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djeteta,
6.uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti , morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenja iz stava 1., tačke 4) i 5) za izabranog kandidata škola će pribaviti službeni putem, a prije zasnivanja radnog odnosa, a uvjerenje o nevođenju postupka ( tačka 6)) kandidat je dužan dostaviti uz prijavu na konkurs.

Uz prijavu ( sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom ) potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs i dokumentaciju traženu opštim uslovima ovog konkursa , potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ( Sl.glasnik RS.br. 44/17 i 31/18 ) i Pravilnika o proceduri i kriterijumima za prijem u radni odnosi načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi ( Službeni glasnik Republike Srpske broj: 74/18 i 26/19):
1.ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti , ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;
2.uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičkoj-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toklu studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
3. uvjerenje o državnjanstvu,
4. izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte,
5.uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,,
6.uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,
7.dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
8.uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezapolsenih lica koja traže zaposlenje,
9.uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla,stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža,
10.uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti , morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,
11.uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulug boraca,
12.uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
13.uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca odbrambeno-otadžbinskog rata RS-e, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,

Кandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih traženih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Pravo učešća na ovom konkursu imaju i lica iz člana 104.stav 6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 44/17 i 31/18), odnosno lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane ovim zakonom, kao i kandidati koji su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 44/17 i 31/18),, ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme u skadu sa članom 177.Zakona.
Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata neće se razmatrati.

Intervju i testiranje kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, a prijave su im potpune i blagovremene, obaviće se dana 31.10.2019. godine u 10,00 časova u postorijama škole, te stoga kandidati neće biti pojedinačno obavještavani o terminu istoga. Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove objaviti na oglasnoj tabli škole.
Кandidati koji se ne pojave na intervjuu i testiranju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i neovjerene fotokopije priložene dokumentacije, neće biti uzete u razmatranje.
Кonkurs ostaje otvoren (8) dana od dana objavljivanja u dnevnom, listu ‘’Glas Srpske’‘.
Prijave i dokaze o ispunjenosti uslova konkursa se mogu dostaviti lično na protokol ili putem pošte na adresu JU OŠ ‘’Petar Petrović Njagoš’’ Busnovi, 79101 Prijedor, sa naznakom ‘’Za konkurs’’ .

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 24.10.2019

Datum objave: 17.10.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.