Nastavnik njemačkog jezika Prijedor

Ovaj oglas je istekao

JU Osnovna škola “Dositej Obradović”, Prijedor

Nastavnik njemačkog jezika Prijedor

OPIS RADNOG MJESTA
Nastavnik njemačkog jezika, 12 časova redovne nastave (50% radnog vremena), 1 izvršilac na određeno vrijeme do povratka radnice sa neplaćenog odsustva (do 31.08.2019.godine), sa radnim iskustvom.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Pored opštih uslova predviđenih Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (”Službeni glasnik Republike Srpske” broj 74/18), kandidati treba da ispunjavaju i uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, (”Službeni glasnik Republike Srpske” broj 44/17 i 31/18) i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (”Službeni glasnik Republike Srpske” broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).
Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav (6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (”Službeni glasnik Republike Srpske” broj 44/17 i 31/18) i lica koja su do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (”Službeni glasnik Republike Srpske” broj 44/17 i 31/18) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.
Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijave na javni konkurs su :
-da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
-da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,
-da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i
-da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,
*Uvjerenje o neosuđivanosti škola će pribaviti službenim putem a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu od strane kandidata na kojoj će obavezno biti naznačena adresa i kontakt telefon i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje opštih uslova potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi, a ona podrazumijeva:
1)ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
2)uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
3)dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja,
4)uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koje traže zaposlenje,
5)uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,
6)uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
7)uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
8)uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,

Кandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Izbor kandidata vrši se u skladu sa Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (”Službeni glasnik Republike Srpske” broj 44/17 i 31/18) i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (”Službeni glasnik Republike Srpske” broj 74/18).
Кonkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.
Кomisija će pisanim putem obavijestiti kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave o datumu i mjestu sprovođenja testiranja i intervjua.

Prijave sa potrebnim dokumentima mogu se dostaviti lično u školu ili putem pošte na adresu: JU Osnovna škola “Dositej Obradović”, Pećani bb, Prijedor, sa naznakom “za konkurs“.

Izvor: http://www.zzzrs.net/index.php/posao/nastavnik_njemackog_jezika-ju_osnovna_skola_dositej_obradovic_prijedor/

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 11.01.2019

Datum objave: 03.01.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.