fbpx

Nastavnik predmeta Medicinska mikrobiologija s epidemiologijom Mostar

Ovaj oglas je istekao

Na temelju čl. 96. Zakona o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju (NN HNK/Ž br.8/00, 4/04, 5/04 i 8/06), čl. 36. Statuta Škole, Suglasnosti Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i sporta br. 05-02-30-1236/20 od 19.08.2020. godine i Dopuna suglasnosti br. 05-02-30-1236-1/20, br. 05-02-30-1236-2/20, br. 05-02-30-1236-3/20, te Odluke Školskog odbora ur. br. 05-02-1695/20 od 02.09.2020. godine, Školski odbor Srednje medicinske škole Sestara milosrdnica Mostar, r a s p i s u j e N A T J E Č A J za popunjavanje radnog mjesta

Nastavnik predmeta Medicinska mikrobiologija s epidemiologijom Mostar

Na temelju čl. 96. Zakona o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju (NN HNK/Ž br.8/00, 4/04, 5/04 i 8/06), čl. 36. Statuta Škole, Suglasnosti Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i sporta br. 05-02-30-1236/20 od 19.08.2020. godine i Dopuna suglasnosti br. 05-02-30-1236-1/20, br. 05-02-30-1236-2/20, br. 05-02-30-1236-3/20, te Odluke Školskog odbora ur. br. 05-02-1695/20 od 02.09.2020. godine, Školski odbor Srednje medicinske škole Sestara milosrdnica Mostar,     r a s p i s u j e

N A T J E Č A J

za popunjavanje radnog mjesta

  1. Nastavnik predmeta Medicinska mikrobiologija s epidemiologijom – 1 izvršitelj (4 sata nastave tjedno) – na određeno vrijeme

Radni odnos se zasniva do povratka djelatnice s porodiljnog odsustva, a najdulje do15.07.2021. godine.

Osim općih zakonskih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa kandidati moraju ispunjavati i  posebne uvjete predviđene Zakonom o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju (NN HNŽ br. 8/00, 4/04, 5/04 i 8/06), Pedagoškim standardom i normativom srednjeg školstva HNŽ (Službene novine HNŽ br. 04/05), općim aktima ove Škole, te važećim Nastavnim planom i programom.

Uz prijavu na natječaj i kratak životopis s navedenim kontakt podacima, kandidati trebaju priložiti sljedeću dokumentaciju u ovjerenoj preslici:

  • Diploma o završenom fakultetu odgovarajuće struke, te rješenje o nostrifikaciji ako fakultet nije završen u BiH
  • Dokaz o radnom stažu
  • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu (ukoliko ga je kandidat položio)
  • Izvadak iz matične knjige rođenih
  • Uvjerenje o državljanstvu, ne starije od 6 mjeseci
  • Uvjerenje o vremenu provedenom u evidenciji nezaposlenih osoba Službe za zapošljavanje nakon stjecanja stručne spreme propisane za određeno radno mjesto

U skladu sa odredbama čl. 18. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji u HNŽ-a (NN HNŽ-a br. 06/18), prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima imaju osobe iz čl. 1. iIstoga Zakona ukoliko uz prijavu na natječaj dostave uvjerenje nadležnog organa kojim se dokazuje navedeno.

Prije zaključivanja ugovora o radu izabrani kandidat je dužan dostaviti liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 3 mjeseca), uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od tri mjeseca).

Kandidati koji zadovoljavaju uvjete natječaj bit će telefonskim putem obaviješteni o daljnjoj natječajnoj proceduri.

Natječaj ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom tisku.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave i dokumentaciju s naznakom “za natječajno povjerenstvo” dostaviti poštom na adresu:

Srednja medicinska škola Sestara milosrdnica Mostar

Franjevačka br. 18

88 000   M o s t a r

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Izvor: Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ/HNK.

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 08.04.2021

Datum objave: 01.04.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.