fbpx

Nastavnik/profesor demokratije Bronzani Majdan

Ovaj oglas je istekao

JU Osnovna škola ‘’Mladen Stojanović“

Nastavnik/profesor demokratije Bronzani Majdan

OPIS RADNOG MJESTA
Banja Luka

REPUBLIКA SRPSКA
JU OŠ „ Mladen Stojanović“Bronzani Majdan
Bronzani Majdan bb
78 204 Bronzani Majdan

Na osnovu člana 113. stav 1 i 3. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj 44/17, 31/18), direktor Javne ustanove Osnovne škole ‘’Mladen Stojanović ‘’ Bronzani , raspisuje
К O N К U R S
za prijem na radno mjesto

1.Nastavnik/profesor demokratije i ljudskih prava 1 čas – 1 izvršilac na određeno vrijeme, sa radnim iskustvom ili bez radnog iskustva do povratka radnice sa porodiljskog odsustva

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Кandidati moraju ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’‘, 1/16 i 66/18), uslove propisane članom 104. stav.1,3. i stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj 44/17, 31/18) i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika , stručnih saradnika i vaspitača (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’‘,broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).
Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj 74/18).
Opšti uslovi koji kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:
– da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,
– da je punoljetan,
– da je radno sposoban,
-da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog ili drugog nasilja nad djetetom ili maljoletnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava.
Кandidati su dužni priložiti sljedeća dokumenta:
1. Prijavu za prijem u radni odnos, uredno potpisanu, sa tačno naznačenom adresom kako bi komisija dostavila obavještenje za kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave o datumu i mjestu sprovođenja testiranja i intervjua (član 8. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi),
2. Uvjerenje o državljanstvu,
3. Izvod iz matične knjige rođenih ili kopija lične karte,
4. Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diploma stečena nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,
5. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca.
6. (1) Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju iz člana 5. ovog pravilnika potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentacije na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim ovim pravilnikom
(2)Dokumentacija iz stava 1. ovog člana podrazumjeva:
1) ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti.
2) uvjerenje o položenoj pedagoško- psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagošku-psihološku i didaktičko- metodičku grupu predmeta.
3) uvjerenje o položenom stručnom ispitu ako je raspisan konkurs konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.
4)uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi.,
5) dodatak diplome koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
6) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,
7) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lkica sa radnim iskustvom,
8)uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbanbreno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca.
9)uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice borca Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
10) uvjerenje opštinskog gradskog organa n adležnog za boračko -invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbanbreno otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.
(3) Кandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

U skladu sa članom 113. stav 5. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj 44/17,31/18) pravo učešća imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme
Кandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa priložiti ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti da je radno sposoban (ne starije od 6 mjeseci).
Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.
Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata neće se uzeti u razmatranje.
Sa prijavljenim kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa interviju i testiranje će se obaviti 12.12.2019 godine u 9 časova u prostorijama škole.
Кandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije se neće vraćati kandidatima.
Svi kandidati će biti obavješteni o izvršenom izboru kandidata po konkursu.
Prijave slati na adresu: JU Osnovna škola ‘’Mladen Stojanović“ Bronzani Majdan, Bronzani Majdan bb 78 204 Bronzani Majdan, sa naznakom ,, za konkurs “ u roku od 8 dana od dana objavljivanja .

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 05.12.2019

Datum objave: 27.11.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.