fbpx

Nastavnik / profesor demokratije i ljudskih prava, Bibliotekar Blatnica

Ovaj oglas je istekao

JU OŠ „Petar Kočić“ Ugodnović

Nastavnik / profesor demokratije i ljudskih prava, Bibliotekar Blatnica

OPIS RADNOG MJESTA
JU OŠ „PETAR KOČIĆ“ UGODNOVIĆ
74 275 BLATNICA

K O N K U R S
za upražnjeno radno mjesto u JU Osnovnoj školi „Petar Kočić“ Ugodnović, Teslić

1. Nastavnik / profesor demokratije i ljudskih prava , 1 izvršilac -1 čas sedmično na određeno vrijeme, najkasnije do 31.08.2021. godine
2. Bibliotekar – 1 izvršilac, 20% sedmične norme na određeno vrijeme, najkasnije do 31.08. 2021. sa položenim stručnim ispitom za bibliotekara i radnim iskustvom

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Pored opštih uslova utvrđenih u Zakonu o radu – („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 01/16), kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove utvrđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 44/17 i 31/18), Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15) kao i previlnika o proceduri i kriterijumima prijema u radni odnos radnika u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 74/18
Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs:
a) da je državljanin RS ili BiH , a to dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
b) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,
v) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
c) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti,morala,službene dužnosti trgovine ljudima, zlostavljanjem djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licima.

Uvjerenje o neosuđivanosti kandidata škola će pribaviti službenim putem,a prije zasnivanja radnog odnosa.

B) Pored opštih uslova kandidati prilažu sledeću dokumentaciju:
Dokumenti (ovjereni ili u originalu) koji se prilažu uz potpisanu prijavu:
ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje ili ekvivalent,
b)uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
v)dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjernje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
g)uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja se nalaze na toj evidenciji,
d)uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke o vrsti posla, stepenu stručne spreme i dužinu ostvarenog radnog staža po vrstama posla, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa iskustvom,
đ)uvjerenje opštinskog/ gradskog organa uprave nadležne za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
e)uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležne za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,
ž)uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležne za boračko- invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno –otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

V)- rok za podnošenje prijave
Konkurs je otvoren osam dana od dana objavljivanja u dnevnom listu posredstvom Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.
G)- adresa dostavljanja prijava
Prijave se dostavljaju na adresu : JU Osnovna škola „Petar Kočić“ Ugodnović 74275 Blatnica, Teslić ili neposredno u kancelariju škole.
D)-intervju i testiranje
Sa prijavljenim kandidatima će se obaviti intervju i testiranje dana 23. 10 .2020. godine sa početkom u deset (10) časova.

Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa biće o tome obaviješteni 22.10.2020., a ukoliko se ne pojave na itervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Neblagovremene i nepotpune prijave kao i neovjerene fotokopije priloženih dokumenata Komisija za izbor neće razmatrati.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 22.10.2020

Datum objave: 15.10.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.