Nastavnik/profesor engleskog jezika Drinić

Ovaj oglas je istekao

OSNOVNA ŠKOLA “DRINIĆ“ Drinić

Nastavnik/profesor engleskog jezika Drinić

OPIS RADNOG MJESTA
Nastavnik/profesor engleskog jezika – 1 izvršilac , pripravnik, na određeno vrijeme do 31.08.2019.godine

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“,broj 1/16 ),kandidat treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene članom 104,105 i 106. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“,broj 44/17 i 31/18 ) i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika,stručnih saradnika i vaspitača(„Službeni glasnik Republike Srpske“,broj 77/09,86/10,25/14 i 76/15).

Uz potpisanu prijavu sa kratkom biografijom,dostaviti dokumenta kojima se ispunjavaju opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos.

Opšti uslovi su:
1.Da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
2.Da je punoljetan,a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,
3.Da je radno sposoban,a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu,a prije zasnivanja radnog odnosa,i
4.Da nije osuđivan pravosnažnom sudskom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti,morala,službene dužnosti,trgovine ljudima,zlostavljanja djece ,polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
Uvjerenje o neosuđivanosti iz stava 1.tačka 4) ovog člana za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem,a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs,pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa,potrebno je dostaviti i sledeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115.Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“,broj 44/17)) i člana 9 Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“,broj 74/18)

Posebni uslovi su:
1.Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,
2.Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta,koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
3.Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom stidiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena.
4.Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,
5.Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,
6.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidskau zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske,ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
7.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidskau zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske,ukoliko se radi o kandidatu iz kategorijeratnog vojnog invalida,
8.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidskau zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske,ukoliko se radi o kandidatu borca.

Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“,broj 44/17 i 31/18) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjavanju uslova mogu se dostaviti lično (kovertirano) ili poštom na adresu škole sa naznakom „za konkurs“.
Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati.

Komisija pisanim putem obavještava kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave o datumu i mjestu sprovođenja testiranja i intervjua.
Kandidat se neće posebno pozivati na intervju ,a ako se ne pojavi na intervju,smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Oglas ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja („Glas Srpske“).

Škola će pismenim putem obavjestiti sve učesnike o ishodu konkursa u roku od osam dana od dana donošenja odluke.

Izvor: http://www.zzzrs.net/index.php/posao/nastavnik_profesor_engleskog_jezika_-_osnovna_skola_drinic_drinic/

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 15.11.2018

Datum objave: 07.11.2018

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.