fbpx

Nastavnik / profesor engleskog jezika Potočani

Ovaj oglas je istekao

JU OŠ “Miloš Crnjanski“ Potočani

Nastavnik / profesor engleskog jezika Potočani

OPIS RADNOG MJESTA
JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠКOLA „MILOŠ CRNJANSКI“ POTOČANI

Na osnovu člana 113. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (Službeni glasnik Republike Srpske broj 44/17) i Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (Službeni glasnik Republike Srpske broj 74/18 i 26/19), raspisuje se

КONКURS
ZA POPUNU UPRAŽNJENOG RADNOG MJESTA

1. NASTAVNIК / PROFESOR ENGLESКOG JEZIКA, 18 časova,1 izvršilac, na određeno radno vrijeme, do povratka radnice sa funkcije, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Prijavljeni kandidati moraju da ispunjavaju opšte uslove propisane Zakonom o radu (Službeni glasnik Republike Srpske, br. 1/16,66/18), uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (Službeni glasnik Republike Srpske br.44/17), uslove iz Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (Službeni glasnik Republike Srpske br. 77/09, 86/10, 25/14, 76/15), a prijem kandidata će biti u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (Službeni glasnik Republike Srpske broj 74/18 i 26/19) odnosno sa odredbama Pravilnika koje nisu u suprotnosti sa odredbama Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

POTREBNA DOКUMENTA:
Uz potpisanu prijavu sa kratkom biografijom ( adresom i kontak telefonom), na kojoj treba napisati i e-mail adresu, kako bi komisija dostavila Obavještenje za kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave o datumu i mjestu sprovođenja testiranja (član 8. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi) dostaviti dokumenta kojima se dokazuje da kandidat ispunjava opšte i posebne uslove za prijem u radni odnos (orginal ili ovjerena fotokopija).

OPŠTI USLOVI
-Uvjerenje o državljanstvu (da je državljanin BiH, RS)
-Izvod iz matične knjige rođenih ili kopija lične karte ( da je punoljetan),
-Ljekarsko uvjerenje da je radno sposoban koje je izdala nadležna zdravstvena ustanova, ne starije od šest mjeseci ( prilaže samo izabrani kandidat nakon završenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa),
-Uvjerenje o neosuđivanosti pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava ( škola će za izabranog kandidata tražiti službenm putem prije zasnivanja radnog odnosa)
-Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece ( škola će za izabranog kandidata tražiti službenim putem, prije zansivanja radnog odnosa)
-Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, službene dužnosti,polnog integriteta, zlostavaljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem

Pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa propisanih Zakonom o radu, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterujumima iz člana 115. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (Službeni glasnik Republike Srpske broj 44/17) i važećeg Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi ( Službeni glasnik Republike Srpske broj 74/18 i 26/19).

POSEBNI USLOVI
1. Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
2. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
3. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko- metodičku grupu predmeta
4. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi
5.Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme,
6. Uvjerenje o radnom stažu izdato od poslodavca kod koga je stekao radni staž.
7. Uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
8.Uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida i
9.Uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.
10.Uvjerenje o položenom stručnom ispitu.

Pravo učešća na konkursu na osnovu člana 104. Stav 6. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju imaju lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju ( Službeni glasnik Republike Srpske broj 44/17, 31/18).
Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju ispunjavala uslove po pogledu stepena i vrste stručne spreme ( Službeni glasnik Republike Srpske broj 44/17, 31/18).
Pozivaju se kandidati da na prijavi tačno navedu dokumenta koja dostavljaju uz prijavu.
Prijave sa potpunom dokumentacijom dostaviti na adresu škole: JU Osnovna škola “Miloš Crnjanski“ Potočani, Potočani 78435 .
Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata, kao i dokumenta koja nisu ovjerena , komisija neće razmatrati.
Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se testiranje i intervju dana 22.9.2020. godine u prostorijama JU Osnovna škola “Miloš Crnjanski“ Potočani, sa početkom u 15 časova.
Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa Škola će postaviti na oglasnu tablu škole u petak 18.09.2020. godine. Ukoliko se kandidat ne pojavi na testiranju i intervju smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs. Sva dokumentacija koju kandidati dostavljaju mora biti ovjerena (ovjerene kopije), i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Кonkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 17.09.2020

Datum objave: 09.09.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.