Nastavnik/profesor fizike Nova Topola

Ovaj oglas je istekao

JU OŠ “Petar Kočić” Nova Topola

Nastavnik/profesor fizike Nova Topola

OPIS RADNOG MJESTA
Nastavnik/profesor fizike – na neodređeno vrijeme, pola radnog vremena, pripravnik, 1 izvršilac;

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Prijavljeni kandidati moraju da ispunjavaju opšte uslove propisane Zakonom o radu (Sl.glasnik RS 1/16 i 66/18), uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (Sl.glasnik RS 44/17 i 31/18), uslove iz Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača, a prijem kandidata će se vršiti u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (Sl. glasnik RS broj 74/18).

Potrebna dokumenta:
Uz potpisanu prijavu, adresu prebivališta i broj telefona, te spisak dokumentacije koja se dostavlja, kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to:
1. Uvjerenje o državljanstvu;
2. Izvod iz matične knjige rođenih ili kopija lične karte;
3. Ljekarsko uvjerenje koje je izdala nadležna zdravstvena ustanova, ne starije od šest mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat nakon završenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa);
4. Uvjerenje o osuđivanosti odnosno neosuđivanosti u skladu sa članom 105. stav 1. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju Škola će pribaviti službenim putem, za kandidate koji budu izabrani na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;
5. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;
6. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
7. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;
8. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme;
9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
11. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.
Sva dokumentacija koju kandidati dostavljaju mora biti ovjerena (ovjerene kopije), i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata neće se razmatrati.
Komisija će pisanim putem obavjestiti kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave o datumu i mjestu sprovođenja testiranja i intervjua.
Prijave sa potpunom dokumentacijom dostaviti u JU OŠ “Petar Kočić” Nova Topola, 78418 Nova Topola.
Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Izvor: http://www.zzzrs.net/index.php/posao/nastavnik_profesor_fizike_-_osnovna_skola_petar_kocic_nova_topola/

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 15.11.2018

Datum objave: 07.11.2018

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.