Nastavnik/profesor razredne nastave Boljanić

Ovaj oglas je istekao

OŠ “PETAR PETROVIĆ NJEGOŠ” BOLJANIĆ

Nastavnik/profesor razredne nastave Boljanić

OPIS RADNOG MJESTA
Nastavnik/profesor razredne nastave – pripravnik 1 izvršilac na određeno vrijeme do povratka radnika sa funkcije

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 1/16 ) kandidati trebaju i da ispunjavaju posebne uslove propisane članom 104. i 106.stav Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 44/17) i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 77/09 , 86/10, 25/14 i 76/15).
Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj:74/18 ).
Opšti uslovi:
– da je državljanin Bosne i Hercegovine i Republike Srpske,
– da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,
– da je stariji od 18 godina.

1. Potrebna dokumentacija
Кandidati koji se prijavljuju na javni konkurs dužni su uz prijavu dostaviti u orginalu ili ovjerenom prepisu (ne starijem od 6 mjeseci) sljedeću dokumentaciju:
– Prijavu na konkurs sa kratkom biografijom i kontakt telefon,
– diploma o završenom fakultetu,
– Uvjerenje o državljanstu
– Izvod iz matične knjige rođenih,
– uvjerenje izdato od visokoškolske ustanove o prosjeku ocjene koji je kandidat ostvario tokom studiranja ili dodatak koji je izdat uz diplomu.
– Uvjerenje o neosuđivanosti pribaviće škola službenim putem za izabranog kandidata , a prije zasnivanja radnog odnosa.
– Ljekarsko uvjerenje (prilaže samo onaj kandidat koji bude prvi na rang listi prije zasnivanja radnog odnosa),
– Druge dokaze o potvrđivanju znanja i sposobnosti, preporuke i slično.

Pored navedene dokumentacije kandidati mogu dostaviti dokaze propisane Pravilnikom o preceduri i kriterijumuma prijama radnika u radni odnos u osnovnoj školi i to:
-Potvrdu o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koju vodi Zavod za zapošljavanje na području jedinice lokane samouprave gdje je kandidat prijavljen.
. 2. Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave
Prijave sa E-mail adresom se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na sledeću adresu:
Javna ustanova osnovna škola „ Petar Petrović Njagoš “, Boljanić 74322 Boljanić, sa naznakom Javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta.
Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama „Glas Srpske“.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.
Кandidati koju budu ispunjavali uslove utvrđene ovim konkursom, dužni su pristupiti intervju i testitanju, koji će sa kandidatima obaviti Кomisija za izbor koja broji tri člana a koja je imenovana od strane Direktora škole,
Dana 10.12.2018. godine, ponedeljak u 12,30 časova održaće se intervju i testiranje kandidata.
Dostavljena dokumentacija školi po ovom konkursu se neće vraćati kandidatima,
Napomene:
Škola će pismenim putem na Email adresi obavjestiti sve učesnike o ishodu konkursa u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke.

Izvor: http://www.zzzrs.net/index.php/posao/nastavnik_profesor_razredne_nastave_-_os_petar_petrovic_njegos_boljanic/

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 06.12.2018

Datum objave: 28.11.2018

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.