fbpx

Nastavnik/profesor razredne nastave pripravnik Petrovo

Ovaj oglas je istekao

JU OŠ “Vuk Karadžić“ Petrovo

Nastavnik/profesor razredne nastave pripravnik Petrovo

OPIS RADNOG MJESTA
JU OŠ „VUK KARADžIĆ“ PETROVO
OZRENSKIH ODREDA 74
74 317 PETROVO

K O N K U R S
za popunu upražnjenog radnog mjesta

I Raspisuje se javni konkurs za popunjavanje sljedećeg radnog mjesto:

1. Nastavnik/profesor razredne nastave, 1 izvršilac – pripravnik , na određeno vrijeme, do povratka radnika sa porodiljskog odsustva sa rada.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
II Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 44/17, 31/18,84/19,35/20 i 63/20) ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.
III Uz potpisanu prijavu, kandidati treba da dostave dokumentaciju i to ovjerene kopije, na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova, te dokumentaciju (ovjerene kopije) na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi.
Dokumentacija za opšte uslove koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:
1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,
3. da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
5. uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zlouporebe iskorišćavanja djece i
6. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti,morala,službene dužnosti,polnog integriteta,zlostavljanja djeteta , polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
Uvjerenja iz tačke 4. i 5. ovog člana, za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

IV Dokumentacija za posebne uslove i dokumentacija na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 9. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi:
-ovjerena foto – kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
-dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškoslske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
-uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica,
-uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbranbeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca
-uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
-uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ,ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće im se vraćati.

V Javni konkurs je otvoren osam ( 8 ) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske“, posredstvom Zavoda za zapošljavanje.
VI Prijave se mogu dostaviti lično, ili poštom na sledeću adresu:
JU OŠ “Vuk Karadžić“ Petrovo, Ozrenskih odreda 74 74317 Petrovo, sa naznakom „ Javni konkurs za prijem u radni odnos”. Ukoliko se prijave dostavljaju putem pošte, na zatvorenoj koverti potrebno je naznačiti na koje radno mjesto kandidat konkuriše.

VII Sa prijavljenim kandidatima čije prijave budu potpune i blagovremene, i koji budu ispunjavali uslove konkursa , obaviće se testiranje i intervju u prostorijama škole u Petrovu dana 27.10.2020.godine ( utorak) u sljedećim terminima:
Testiranje sa početkom u 08,00 časova
Intervju sa početkom u 09,00 časova
Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, postaviti na oglasnu tablu škole.
Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju. Ako se kandidat ne pojavi na testiranju ili inervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.
VIII Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 22.10.2020

Datum objave: 15.10.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.