fbpx

Nastavnik / profesor srpskog jezika Potočani

Na osnovu člana 113. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (Službeni glasnik Republike Srpske broj 44/17,31/18,84/19,35/20,63/20) i Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (Službeni glasnik Republike Srpske broj 74/18 i 26/19), raspisuje se KONKURS ZA POPUNU UPRAŽNjENOG RADNOG MJESTA

Nastavnik / profesor srpskog jezika Potočani

OPIS RADNOG MJESTA
JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA „MILOŠ CRNjANSKI“ POTOČANI
Na osnovu člana 113. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (Službeni glasnik Republike Srpske broj 44/17,31/18,84/19,35/20,63/20) i Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (Službeni glasnik Republike Srpske broj 74/18 i 26/19), raspisuje se
KONKURS
ZA POPUNU UPRAŽNjENOG RADNOG MJESTA
1. NASTAVNIK/ PROFESOR SRPSKOG JEZIKA, nepuna norma, 14 časova, 1 izvršilac, na neodređeno vrijeme, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,
OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Prijavljeni kandidati moraju da ispunjavaju opšte uslove propisane Zakonom o radu (Službeni glasnik Republike Srpske, br. 1/16,66/18), uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (Službeni glasnik Republike Srpske br.44/17, 31/18,84/19,35/20,63/20), uslove iz Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (Službeni glasnik Republike Srpske br. 77/09, 86/10, 25/14, 76/15), a prijem kandidata će biti u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (Službeni glasnik Republike Srpske broj 74/18 i 26/19) odnosno sa odredbama Pravilnika koje nisu u suprotnosti sa odredbama Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.
POTREBNA DOKUMENTA:
Uz potpisanu prijavu sa kratkom biografijom ( adresom i kontak telefonom), na kojoj treba napisati i e-mail adresu, kako bi komisija dostavila Obavještenje za kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave o datumu i mjestu sprovođenja testiranja (član 8. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi) dostaviti dokumenta kojima se dokazuje da kandidat ispunjava opšte i posebne uslove za prijem u radni odnos (orginal ili ovjerena fotokopija).

OPŠTI USLOVI
1. Uvjerenje o državljanstvu (da je državljanin BiH, RS)
2. Izvod iz matične knjige rođenih ili kopija lične karte ( da je punoljetan),
3. Ljekarsko uvjerenje da je radno sposoban koje je izdala nadležna zdravstvena ustanova, ne starije od šest mjeseci ( prilaže samo izabrani kandidat nakon završenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa),
4. Uvjerenje o neosuđivanosti pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava ( škola će za izabranog kandidata tražiti službenm putem prije zasnivanja radnog odnosa)
5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece ( škola će za izabranog kandidata tražiti službenim putem, prije zansivanja radnog odnosa)
6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, službene dužnosti,polnog integriteta, zlostavaljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem
Pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa propisanih Zakonom o radu, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterujumima iz člana 115. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (Službeni glasnik Republike Srpske broj 44/17,31/18,84/19,35/20,63/20) i važećeg Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi ( Službeni glasnik Republike Srpske broj 74/18 i 26/19).

POSEBNI USLOVI
1. Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
2. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
3. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko- metodičku grupu predmeta
4. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi
5.Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme,
6. Uvjerenje o radnom stažu izdato od poslodavca kod koga je stekao radni staž.
7. Uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
8.Uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida i
9.Uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.
10.Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

Pravo učešća na konkursu na osnovu člana 104. Stav 6. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (Službeni glasnik Republike Srpske broj 44/17,31/18,84/19,35/20,63/20), imaju lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (Službeni glasnik Republike Srpske broj 44/17,31/18,84/19,35/20,63/20).
Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju ispunjavala uslove po pogledu stepena i vrste stručne spreme ( Službeni glasnik Republike Srpske broj 44/17, 31/18).
Pozivaju se kandidati da na prijavi tačno navedu dokumenta koja dostavljaju uz prijavu.
Prijave sa potpunom dokumentacijom dostaviti na adresu škole: JU Osnovna škola “Miloš Crnjanski“ Potočani, Potočani 78435.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata, kao i dokumenta koja nisu ovjerena , komisija neće razmatrati.
Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se testiranje i intervju dana 20.04.2021. ( utorak) godine u prostorijama JU Osnovna škola “Miloš Crnjanski“ Potočani, sa početkom u 13 časova.
Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa Škola će postaviti na oglasnu tablu škole u petak 16.04.2021.godine.
Ukoliko se kandidat ne pojavi na testiranju i intervju smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.
Sva dokumentacija koju kandidati dostavljaju mora biti ovjerena (ovjerene kopije), i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 15.04.2021

Datum objave: 07.04.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.