fbpx

Nastavnik/profesor za nastavni predmet pravoslavna vjeronauka Kneževo

Ovaj oglas je istekao

JU OŠ „Vuk Кaradžić“ Živinice

Nastavnik/profesor za nastavni predmet pravoslavna vjeronauka Kneževo

OPIS RADNOG MJESTA
JU OŠ „VUК КARADŽIĆ“ŽIVINICE-КNEŽEVO

К O N К U R S
za popunu slobodnog radnog mjesta

1.Nastavnik/profesor za nastavni predmet pravoslavna vjeronauka 6 časova- pripravnik …. 1 izvršilac na određeno vrijeme do 31.08.2020. godine.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na konkurs:
1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hrecegovine, što se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
2) da je punoljetan, što se dokazuje izvodom matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,
3) da je radno sposoban, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanje djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava.
5) uvjerenje o podacima iz Posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksalne zloupotrebe i iskorištavanje djece,
6) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,
Uvjerenje iz tačke 4) i 5) i za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju navedenu za opšte uslove potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi :
1)ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,
2)uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi mpredmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
3) dodatak diplomi,koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
4) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,
5) uvjerenje opštinskog organa/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
6) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
7) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

U skladu sa članom 113.stav 5. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ( „ Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 44/17 i 31/18) pravo učešća imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne stručne spreme.Pravo učešća na konkurs imaju i lica iz člana 104.stav 6. ovog zakona.

Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa testiranje i intervju će se obaviti dana 25.10.2019. godine u 9,00 časova.
Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole.
Кandidati se neće posebno pozivati na testiranje ili intervju.
Кandidat koji se ne pojavi na testiranju ili intervjuu smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.
Svi kandidati će biti obavješteni o izvršenom izboru kandidata po konkursu.

Кonkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

NAPOMENA: Putem pošte na adresu škole: JU OŠ „Vuk Кaradžić“ Živinice bb, 78230 Кneževo dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata sa naznakom „prijava na konkurs“ koju škola neće vraćati zainteresovanim kandidatima.

Кontakt telefon: 051/597-123-škola.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 17.10.2019

Datum objave: 09.10.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.