Nastavnik razredne nastave Bijeljina

Ovaj oglas je istekao

OSNOVNA ŠKOLA „PETAR KOČIĆ“ Brodac-Bijeljina

Nastavnik razredne nastave Bijeljina

OPIS RADNOG MJESTA
Nastavnik razredne nastave ………. 1 izvršilac, na određeno vrijeme,do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, sa radnim iskustvom-položen stručni ispit,

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa predviđenih Zakonom o radu –
(„Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 01/16 i 66/18) svi prijavljeni kandidati moraju ispunjavati i posebne uslove iz člana 104.stav 1.tačka 1-3 Zakona o osnovnom vaspitanju i
obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 44/17 i 31/18) i uslove o vrsti stručne
spreme nastavnika i stručnih saradnika propisanih Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika,stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 77/09 , 86/10 , 25/14i 76/15).

Uz potpisanu prijavu na konkurs sa kraćom biografijom kandidati prilažu sljedeća dokumenta:

I –Opšti uslovi

Da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, što dokazuje uvjerenjem o
državljanstvu,
Da je punoljetan, što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom
lične karte,
Da je radno sposoban,što dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest
mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu,
a prije zasnivanja radnog odnosa,
Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva
ličnosti,morala,službene dužnosti,trgovine ljudima,zlostavljanja djeteta,polnog i
drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,zloupotrebe opojnih sredstava.

II –Posebni uslovi
Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa,
Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta
koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku
i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje
visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje
podaci o prosjeku ocjena,
Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-oobrazovnom procesu,
Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio
razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,
Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ,
Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji
nezaposlenih lica,
Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu
o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata
Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu
o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi
o kandidatu iz kategorije borca,
Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o
utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske,
ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida
Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona
o osnovnom vaspitanju i obrazovanju,ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme,
kao i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci
ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane ovim zakonom.
Konkurs će biti otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Zavoda za zapošljavanje u Bijeljini i dnevnom listu „Glas Srpske“.
Kandidat,prijavu na konkurs sa adresom prebivališta,telefonskim brojem i dokazima o
ispunjavanju uslova, dostavlja na adresu: JU OŠ „Petar Kočić“ Brodac,76313, ili lično
donosi u sekretarijat škole.

Komisija za prijem radnika će pisanim putem obavijestiti kandidate koji su dostavili
potpune i blagovremene prijave o datumu i mjestu sprovođenja testiranja i intervjua.
Ukoliko se ne pojave na testu i intervjuu smatraće se kao da su odustali od konkursa.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene
kandidatima.
Nepotpuna i neblagovremeno dostavljena dokumenta neće se uzimati u razmatranje.
Svi kandidati će pisanim putem biti obaviješteni o Odluci o prijemu.
Za sve dodatne informacije zainteresovani kandidati mogu se obratiti lično ili putem
telefona na broj: 055/321-066.

Izvor: http://www.zzzrs.net/index.php/posao/nastavnik_razredne_nastave_-_osnovna_skola_petar_kocic_brodac-bijeljin/

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 11.10.2018

Datum objave: 04.10.2018

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.