Nastavnik razredne nastave Gacko

Ovaj oglas je istekao

JU Osnovna škola „Sveti Sava“

Nastavnik razredne nastave Gacko

OPIS RADNOG MJESTA
Nastavnik razredne nastave – sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom – na određeno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja, a najduže do 31.1. 2020. godine …. 1 izvršilac

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
NAPOMENA: Ukoliko za pomenuto radno mjesto ne bude prijavljenih kandidata sa radnim iskustvomi položenim stručnimispitom,bodovaće se kandidati bez radnog iskustva i položenog stručnog ispita za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.
Opšti i posebniuslovizaprijem u radniodnos
Кandidati su dužni da poredopštihuslovapredviđenihZakonom o radu (’‘Službeniglasnik RS’‘ br. 1/16 i 66/18) ispunjavaju i uslovepredviđene Zakonom o osnovnomvaspitanju i obrazovanju (“SlužbeniglasnikRepublikeSrpske” broj: 44/17i 31/18),Pravilnikom o stručnimprofilima i zvanjimanastavnika, stručnihsaradnika i vaspitača(’‘Službeni glsnikRS’‘ broj:77/09, 86/10, 25/14 i 76/15) i Pravilnikom oproceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske, broj 74/18).
Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav (6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 44/17i 31/18)
– lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.
Pravo učešća imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog Zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Uz potpisanu prijavu od trane kandidata na kojo će obavezno biti naznačena adresa i kontak telefon kandidati dostavljaju sljedeća dokumenta:

1. Uvjerenje da je državljaninRepublikeSrpske i Bosne i Hercegovine,
2.Izvod iz matične knjige rođenih iliovjerenu foto-kopiju lične karte,kojom se dokazuje da je kandidat punoljetan,
3.Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti (diplome odgovarajuće stručne spreme koje nisu izdate u Bosni i Hercegovini i Republici Srbiji ili na teritoriji bivše SFRJ do 6. aprila 1992. godine moraju biti nostrifikovane),
4.Dodatakdiplomi,kojisadrži podatk o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjen tokom studiranja, ukoliko u diplomi nepostoje podaci o prosjeku ocjena,
5.Uvjerenje izdato od Zavoda zazapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje, nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme;
6.Uvjerenje o položenom stručnom ispitu;
7. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta,koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;
8. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;
9. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen:
– na radnom mjestu koji odgovara stručnoj spremi i profilu koji setraži ovim Кonkursom
– na radnom mjestu u školi na drugim poslovima, a koji odgovaraju stručnoj spremi koja se traži ovim Кonkursom
– na radnom mjestu van vaspitno-obrazovnog rada, a koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim Кonkursom
Iz uvjerenja treba jasno da se vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnogstaža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme.
10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu članaporodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskogrataRepublikeSrpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulogborca,
11.Uvjerenjeopštinskog/gradskogorganauprave nadležnogzaboračko-invalidskuzaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalidaOdbrambeno-otadžbinskogrataRepublikeSrpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
12.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskogrataRepublikeSrpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,
– Ljekarskouvjerenje (o psihičkoj i fizičkojsposobnostizaradsadjecom) koje ne može biti starije od šest mjeseci, dostaviće kandidat koji bude izabran po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.
– Uvjerenje da nijepravosnažnom presudomosuđivan za krivičnadjelaizčlana 105. stav1. Zakona o osnovnomvaspitanjui obrazovanju (Škola će službenim putem tražiti za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnogodnosa).
– Кandidati su dužni dostaviti ovjerene kopijesvih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
-Кandidati koji dostave potpune i blagovremene prijave o datumu i mjestu sprovođenja testiranja i intervjua biće obavješteni pisanim putem;

Prijave slati na adresu:
JU Osnovna škola „Sveti Sava“ Gacko,Vidovdanska 29. sa naznakom „ZA КONКURS“.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Кonkurs sostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Izvor: http://www.zzzrs.net/index.php/posao/nastavnik_razredne_nastave_-_osnovna_skola_sveti_sava_gacko1/

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 06.12.2018

Datum objave: 28.11.2018

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.