fbpx

Nastavnik razredne nastave Gradiška

Ovaj oglas je istekao

JU OŠ “Danilo Borković” Gradiška

Nastavnik razredne nastave Gradiška

OPIS RADNOG MJESTA
JU OSNOVNA ŠКOLA „DANILO BORКOVIĆ “
G R A D I Š К A

Na osnovu člana 113. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ( Službeni glasnik Republike Srpske br.44/17,31/2018 ) i člana 4. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi Službeni glasnik Republike Srpske br.74/18 i 26/2019 ), raspisuje

КONКURS
za prijem radnika u radni odnos

PROFESOR / NASTAVNIК RAZREDNE NASTAVE – 1 izvršilac , na određeno radno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja, najdalje do 20.05.2020. god. lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom .

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Uz potpisanu prijavu sa kratkom biografijom ( adresom i kontakt telefonom ) , na kojoj treba napisati i i-mejl adresu kandidata, kako bi komisija dostavila Obavještenje za kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave o datumu i mjestu sprovođenja testiranja i intervjua ( član 8. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi ) dostaviti dokumenta kojima se dokazuje da kandidat ispunjava opšte i posebne uslove za prijem u radni odnos ( orginal ili ovjerenu fotokopiju):

OPŠTI USLOVI :
-Uvjerenje o državljanstvu ( da je državljanin RS, BiH );
-Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte (da je punoljetan ) ;
-Ljekarsko uvjerenje da je radno sposoban ( prilaže samo izabrani kandidat prije zasnivanja radnog odnosa, uvjerenje ne može biti starije od šest mjeseci );
-Uvjerenje o neosuđivanosti pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala , službene dužnosti, trgovine ljudima , zlostavljanja djeteta , polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava ( škola će za izabranog kandidata tražiti službenim putem, prije zasnivanja radnog odnosa);
-Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece (škola će za izabranog kandidata tražiti službenim putem, prije zasnivanja radnog odnosa);
-Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala ,službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, propisanih Zakonom o radu, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (Sl.glasnik RS br., 44/17 , 31/18 ) i važećeg Pravilnika o proceduri prijema , kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi ( Sl. glasnik RS br. 74/18 ) .

POSEBNI USLOVI :
-Diploma o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stečeno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;
-Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
-Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko – metodičkoj grupi predmeta , koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio n pedagoško-psihološku i didaktičko – metodičku grupu predmeta.
-Uvjerenje da se kandidat oslobađa obeveze polaganja stručnog ispita ili je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi ,
-Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja se nalaze na toj evidenciji;
-Uvjerenje o radnom stažu izdato od poslodavca kod koga je stekao radni staž;
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije poginulog borca;
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
-Uvjerenje o položenom stručnom ispitu.

Pravo učešća na konkursu na osnovu člana 104. Stav 6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (Sl. glasnik RS br. 44/17, 31/18 ).

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Sl.glasnik RS br. 44/17 i 31/18 ) ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.
Pozivaju se kandidati da na Prijavi tačno navedu koja dokumenta dostavljaju uz prijavu.
Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjavanju uslova slati na adresu škole. ( JU Osnovna škola „Danilo Borković “ Ulica „Majora Milana Tepića „ br.19 ; 78 400 Gradiška , sa naznakom „ZA КONКURS“ )

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao ni dokumenta koja nisu ovjerena komisija neće uzeti u razmatranje.
Testiranje i intervju će se obaviti 20.05.2019.godine u 12;00 časova u prostorijama Škole.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa Škola će postaviti na oglasnu tablu Škole u petak 17.05.2019. godine .
Кandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju .

Ako se ne pojavi na testiranju ili intervjuu smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.
Кonkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske“.
Кandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Izvor: http://www.zzzrs.net/index.php/posao/nastavnik_razredne_nastave-ju_os_danilo_borkovic_gradiska1/

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 16.05.2019

Datum objave: 08.05.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.