fbpx

Nastavnik razredne nastave Kostajnica

Ovaj oglas je istekao

Na osnovu člana 113.stav (1) i člana 139. stav (3), tačka 15) Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 44/17 , 31/18,123/18 odlukaUS, 84/19,35/20,63/20), Pravilnikom o normi neposrednog rada sa učenicima nastavnika i stručnih saradnika, u oviru 40- časone radne sedmice u osnovnoj školi (”Sl. glasnik RS”, br. 5/09), te člana 2. Pravilnika o proceduri prijema , kriterijumima za prijema u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“,broj: 74/18, 26/19), raspisuje se K O N K U R S za izbor i prijem radnika

Nastavnik razredne nastave Kostajnica

OPIS RADNOG MJESTA
JU Osnovna škola „Petar Mećava“
Vase Pelagića 2a , 79224 Kostajnica,
Broj: 194 /21

Na osnovu člana 113.stav (1) i člana 139. stav (3), tačka 15) Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 44/17 , 31/18,123/18 odlukaUS, 84/19,35/20,63/20), Pravilnikom o normi neposrednog rada sa učenicima nastavnika i stručnih saradnika, u oviru 40- časone radne sedmice u osnovnoj školi (”Sl. glasnik RS”, br. 5/09), te člana 2. Pravilnika o proceduri prijema , kriterijumima za prijema u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“,broj: 74/18, 26/19), raspisuje se

K O N K U R S
za izbor i prijem radnika

1. Nastavnik razredne nastave -1 izvršilac na određeno radno vrijeme do povratka radnika sa porodiljskog odsustva, pripravnik.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Prijem u radni odnos vršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“,broj:74/18, 29/18)
Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:
1.da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
2.da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,
3. da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala,službene dužnosti,trgovine ljudima, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem , zloupotrebe opojnih sredstava,
5. uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece
6. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala,službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
Uvjerenje za izabranog kandidata pod tačkom 4. i 5. škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.
Uz potpisanu prijavu i navedenu dokumentaciju za ispunjavanje opštih uslova kandidati treba da dostave i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju predviđenu Pravilnikom o proceduri ,kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi ( „Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 74/18 i 26/19 ) na osnovu kojeg će se izvršiti bodovanje i rangiranje prijavljenih kandidata, koja podrazumijeva:
1 )ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navdeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent , odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,
2) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta , koji je dužan dostaviti kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko –metodičku grupu predmeta,
3) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
4) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,
5) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, a isto treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi: vrsta posla,stepen stručne spreme i dužina ostvarenog staža po vrstama posla, kao i napomenu ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom,
6) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno –otadžbinskog rata Republike Srpske , ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
7) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.
Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu tablu škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju. Ako se kandidat ne pojavi na testiranju ili/i intervjuu, smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.
Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obavit će se intervju i testiranje dana 28.04.2021. godine (srijeda) u prostorijama Škole sa početkom u 12:00 časova.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima u skladu sa članom 6. Pravilnika o proceduri kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi.
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam ) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske“.

Napomena:
Prijave sa potrebnim dokumentima mogu se dostaviti isključivo putem pošte na adresu : JU Osnovna škola „Petar Mećava“, Vase Pelagića 2a , 79224 Kostajnica, sa naznakom „za konkurs“.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 22.04.2021

Datum objave: 14.04.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.