fbpx

Nastavnik razredne nastave Kostajnica

Ovaj oglas je istekao

JU OŠ „Petar Mećava“ Кostajnica

Nastavnik razredne nastave Kostajnica

OPIS RADNOG MJESTA
JU Osnovna škola „Petar Mećava“
Vase Pelagića 2a
79224 Кostajnica
Broj: 362/19

Na osnovu člana 113.stav (1) i člana 139. stav (3), tačka 15) Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 44/17 , 31/18), Pravilnikom o normi neposrednog rada sa učenicima nastavnika i stručnih saradnika, u oviru 40- časone radne sedmice u osnovnoj školi (”Sl. glasnik RS”, br. 5/09), te člana 2. Pravilnika o proceduri prijema , kriterijumima za prijema u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“,broj: 74/18, 26/19), raspisuje se

К O N К U R S
za izbor i prijem radnika

1. Nastavnik razredne nastave– sa iskustvom – na određeno radno vrijeme do 31.08.2020. godine,……………………….1 izvršilac,

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju ispunila uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.
Prijem u radni odnos vršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“,broj:74/18, 29/18)

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:
1.da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
2.da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,
3. da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala,službene dužnosti,trgovine ljudima, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem , zloupotrebe opojnih sredstava,
5. uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece
6. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala,službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
Uvjerenje za izabranog kandidata pod tačkom 4. i 5. škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.
Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata:
1)ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navdeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent , odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,
2) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta , koji je dužan dostaviti kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko –metodičku grupu predmeta,
3.) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,
4.) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
5.) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,
6.) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, a isto treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi: vrsta posla,stepen stručne spreme i dužina ostvarenog staža po vrstama posla, kao i napomenu ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom,
7.) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno –otadžbinskog rata Republike Srpske , ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
8.) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS , ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
9.) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.
Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu tablu škole. Кandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju. Ako se kandidat ne pojavi na testiranju ili/i intervjuu, smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.
Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obavit će se intervju i testiranje dana 27.09.2019. ( petak ) u prostorijama Škole sa početkom u 12:00 časova.
Кandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Кonkurs ostaje otvoren 8 (osam ) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske“.
Napomena:
Prijave sa potrebnim dokumentima mogu se dostaviti isključivo putem pošte na adresu : JU Osnovna škola „Petar Mećava“, Vase Pelagića 2a , 79224 Кostajnica, sa naznakom „za konkurs“.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 19.09.2019

Datum objave: 12.09.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.