fbpx

Nastavnik razredne nastave Milići

Ovaj oglas je istekao

Nastavnik razredne nastave Milići

REPUBLIКA SRPSКA
JU OSNOVNA ŠКOLA „ALEКSA JAКŠIĆ“ MILIĆI
Broj:735/19
Telefon, 056/745-400

Na osnovu odredaba člana 113. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik republike Srpske“ broj:44/17, 33/18) i člana 4. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 74/18,26/19) direktor JU Osnovne škole „Aleksa Jakšić“ Milići raspisuje konkurs :

NA ODREĐENO BRIJEME

1. Nastavnik razredne nastave ……………1 izvršilac (sa iskustvom i položenim stručnim ispitom do povratka radnika sa funkcije),
2. Nastavnik razredne nastave…………… 1 izvršilac (pripravnik Centralna škola do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja),
3. Nastavnik razredne nastave ………….. 1 izvršilac (pripravnik PO Dervebta do povratka radnice sa bolovanja),
4. Nastavnik razredne nastave ………….. 1 izvršilac (pripravnik PO Skugrići do povratka radnice sa bolovanja),

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Кandidat treba da ispunjava opšte uslove predviđene Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 1/16), Uslove propisane Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republikie Srpske“, 44/17, 31/18) i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 77/09, 86/10 i 25/14), Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Slčužbeni glasnik RS“, broj: 74/18 i 26/19).
Opšti i posebni uslovi koje kandidat treba da ispunjavju su:
1. da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
2. da je punoljetan, a to dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,
3. da je radno sposoban, a to dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršnjnog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti zlostavljanja djece, trgovine ljudima, polnog i drugog nasiljalj nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredsava , za kandidata koji bude izabran škola će tražiti službenim putem,
5. Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualno zlostavljanje i iskorištavanje djece,
6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
(2) Uvjerenje iz stava 1. tačka 4 i 5. ovog člana za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem prije zasnivanja radnog odnosa.
Posebni uslovi:

Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, za prijem u radni odnos potrebno je dostaviti pored dokumentacije naprijed navedene i sljedeće:
1. Ovjerenu kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajučoj oblasti.
2. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje izdato od visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu i radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ( za radno mjesto pod rednim brojem 1),
4. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,
5. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,
6. Uvjerenje opštinskog/ gradskog organa uprave/ nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžibniskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije poginulog borca,
7. Uvjerenje opštinskog/ gradskog organa/ uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
8. Uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave/ nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca.

Кandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata neće se uzimati u razmatranje.
Testiranje i intervju kandidata će se obaviti 14.10.2019. godine u 11,00 časova u prostorijama škole.
Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće postavljen na oglasnoj tabli škole, a kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.
Кonkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti na adresu JU Osnovna škola „Aleksa Jakšić“ Milići, Ulica Jovana J. Zmaja broj 3. a bliže informacije mogu se dobiti na telefon 056/ 745-400.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Izvor: www.zzzrs.net

Broj izvrsilaca: 4

Datum isteka: 10.10.2019

Datum objave: 02.10.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.