fbpx

Nastavnik razredne nastave Milići

Ovaj oglas je istekao

JU Osnovna škola „Aleksa Jakšić“ Milići, raspisuje: KONKURS

Nastavnik razredne nastave Milići

OPIS RADNOG MJESTA
JU Osnovna škola „Aleksa Jakšić“ Milići,
Raspisuje:
KONKURS

Na određeno vrijeme
1. Nastavnik razredne nastave …..1 izvršilac (sa položenim stručnim ispitom, do 30.06.2021).

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Kandidat treba da ispunjava opšte uslove predviđene Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 1/16), Uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju obrazovanju („Službeni glasnik Republikie Srpske“, 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20) i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 77/09, 86/10 i 25/14 i 76/15), Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Slčužbeni glasnik RS“, broj: 74/18 i 26/19).
Opšti i posebni uslovi koje kandidat treba da ispunjavju su:
-da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
-da je punoljetan, a to dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,
-da je radno sposoban, a to dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršnjnog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
-da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasiljalj nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredsava.
-Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualno zlostavljanje i iskorištavanje djece,
-Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
(2) Uvjerenje iz tačka 4 i 5. ovog člana za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem prije zasnivanja radnog odnosa.

Posebni uslovi:
Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, za prijem u radni odnos potrebno je dostaviti pored dokumentacije naprijed navedene i sljedeće:
-Ovjerenu kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajučoj oblasti.
-Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktočko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
-Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.
-Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,
-Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje izdato od visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
-Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,
-Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca.
-Uvjerenje opštinskog/ gradskog organa uprave/ nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžibniskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije poginulog borca,
-Uvjerenje opštinskog/ gradskog organa/ uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
-Uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave/ nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima. Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata neće se uzimati u razmatranje.
Testiranje i intervju kandidata će se obaviti 04.05.2021. godine u 12,00 časova u prostorijama škole. Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće postavljen na oglasnoj tabli škole, a kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.
Konkurs ostaje otvren osam (8) dana od dana objavljivanja.
Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti na adresu JU Osnovna škola „Aleksa Jakšić“ Milići, Ulica Jovana J. Zmaja broj 3. a bliže informacije mogu se dobiti na telefon 056/ 745-400.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 29.04.2021

Datum objave: 21.04.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.