fbpx

Nastavnik razredne nastave, Nastavnik fizike

Ovaj oglas je istekao

Nastavnik razredne nastave, Nastavnik fizike

JU OŠ ‘’PETAR II PETROVIĆ NJEGOŠ’’ BILEĆA

КONКURS
za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme

1. Nastavnik razredne nastave – PO Baljci -1 izvršilac , položen stručni ispit i najmanje 1 godina radnog iskustva u struci – na određeno vrijeme do povratka radnika sa porodiljskog odsustva.
2. Nastavnik fizike -10 časova- 1 izvršilac- sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom –na određeno vrijeme , do povratka radnika sa funkcije , a najkasnije do 31.08.2020. godine

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Кandidati su dužni da pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu(’‘Službeni glasnik Republike Srpske’‘,br. 1/16) ispunjava i uslove predviđene Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju(’‘Službeni glasnik Republike srpske’‘,br. 44/17,31/18), Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika , stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi(’‘Službeni glasnik RS’‘,broj 77/09,86/10,25/14 i 76/15) i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi(’‘Službeni glasnik RS’‘,br. 74/2018 i 26/2019).

(I)Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs :
1.Uvjerenje da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine,
2.Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte,kojom se dokazuje da je kandidat punoljetan,
3.Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti,koji ne može biti stariji od šest mjesecii koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu,a prije zasnivanja radnog odnosa,
4.Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela protiv dostojanstva ličnosti,morala,službene dužnosti,trgovine ljudima ,zlostavljanja djeteta,polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem ,zloupotrebe opojnih sredtava,
5.Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,
6.Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti,morala,službene dužnosti,polnog integriteta,zlostavljanja djeteta polnog i drugog nasilja nad djetetom ili malonjetnim licem,
7.Uvjerenje iz tačke 4. i 5 .za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem , a prije zasnivanja radnog odnosa.

(II) Uz potpisanu prijavu (sa naznačenom adresom i brojem telefona) i navedenu dokumentaciju potreno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu kojih se vrši bodovanje kandidata:
1.Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,odnosno diploma stečena nakon završenih integrisanih akademskih studija u određenoj oblasti(diplome odgovarajuće stručne spreme koje nisu stečene u BiH i Republici Srpskoj ili na teritoriji bivše SFRJ do 06.04.1992.godine moraju biti nostrifikovane.
2.Uvjerenje o položenoj pedagoško –psihološkoj i didaktičko – metodičkoj grupi predmeta ,koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta.
3.Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.
4.Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi.
5.Dodatak diplomi,koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena.
6.Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica.
7.Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca kod koga je kandidat bio zaposlen,
8.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvđenom statusu članac porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ,ako se radi o kandidatu iz kategorije poginulog borca,
9. .Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno – otadžbinskog rata ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbranžmbeno otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

(III) Кandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
(IV)Prijem kandidata u radni odnos izvršiće se u skladu sa Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju(’‘Službeni glasnik Republike srpske’‘,broj44/17,31/18) i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi(’‘Službeni glasnik RS’‘,broj,74/2018 i 26/2019).
(V)Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata komisija ne razmatra,prijave se odbacuju.
(VI) Intervju i testiranje sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se 17.10.2019.godine(četvrtak) : testiranje u 8,00 časova,intervju u 10,00 časova u prostorijama škole.
Napomena: Ukoliko se na radno mjesto pod takom 2.navedenog konkursa ne javi pedagog, direktor na to radno mjesto prima drugorangiranog kandidata traženog u tački 1. (nastavnika razredne nastave).

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnoj tabli škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.
Кandidati koji ispunjavaju uslove konkursa neće se posebno pozivati na intervju i testranje ,a ako se ne pojave smatraće se da su odustali od konkursa.
Škola će pismenim putem obavijestiti sve kandidate o izvršenom izboru kandidata po konkursu.
Prijava slati na adresu:
JU Osnovna škola’‘Petar II Petrović Njagoš’‘Bileća,Кralja Aleksandra,br.32.Bileća.
Кonkurs ostaje otvoren 8 (osam)dana od dana objavljivanja.

Izvor: www.zzzrs.net

Broj izvrsilaca: 2

Datum isteka: 10.10.2019

Datum objave: 02.10.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.