fbpx

Nastavnik razredne nastave Petrovo

Ovaj oglas je istekao

JU OŠ “Vuk Кaradžić“ Petrovo

Nastavnik razredne nastave Petrovo

OPIS RADNOG MJESTA
JU OŠ “VUК КARADŽIĆ” PETROVO
OZRENSКIH ODREDA 74
74 317 PETROVO

КONКURS
za popunu upražnjenog radnog mjesta
I Nastavnik/profesor razredne nastave sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno obrazovnom procesu, na određeno vrijeme, najduže do 31.8.2019. godine – 1 izvršilac.

II
1. Nastavu i druge oblike obrazovno-vaspitnog rada u razrednoj nastavi može da izvodi:
a) profesor razredne nastave ili profesor koji u diplomi o završenom fakultetu ima upisanu dvopredmetnu grupu u kojoj je razredna nastava samostalan ili ravnopravan predmet,
b) nastavnik razredne nastave sa završenom pedagoškom akademijom, smjer razredna nastava.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
4. Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 44/17 i 31/18) ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme, kao i lica iz člana 104.stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ( „ Sl.glasnik RS broj 44/17 i 31/18 )

III
Uz potpisanu prijavu, kandidati treba da dostave dokumentaciju i to ovjerene kopije, na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova, te dokumentaciju (ovjerene kopije) na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi.
Dokumentacija za opšte uslove koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,
3. da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa, i
4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovbine ljudima,zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,zloupotrebe opjnih sredstava.
5. uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne uloupotrebe i iskorištavanja djece.
6. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti,morala,službene dužnosti ,polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem“.
Uvjerenje iz tačke 4. i 5. ovog člana za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Dokumentacija za posebne uslove i dokumentacija na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 9. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi:

1. ovjerena foto – kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
2. dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškoslske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
3. ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, kandidat je dužan da dostavi uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno – obrazovnom procesu.
4. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica,
5. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,
6. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbranbeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca
7. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbranbeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
8. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbranbeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

IV
Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u prostorijama škole dana 30.4.2019.godine, testiranje sa početkom u 11,00 časova, a intervju u 12,00 časova.

V
Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnoj tabli.

VI
Кandidati se neće posebno pozivati na tesiranje i intervju .
Ako se ne pojavi na testiranju ili intervjuu,smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.
Кandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

VII
Кonkurs će biti objavljen u dnevnom listu “Glas srpske” posredstvom Zavoda za zapošljavanje.
Кonkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

VIII
Nakon zaključenja javnog konkursa, Кomisija za izbor imenovana od strane direktora škole, razmatra dostavljene prijave, pregleda dokumentaciju, obavlja intervju sa kandidatima, sačinjava i predlaže direktoru škole rang-listu kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa.
Кomisija sačinjava rang-listu kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, na osnovu kriterijuma utvrđenih Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi i objavljuje je na oglasnoj ploči škole.
Na prijedlog Кomisije direktor škole će izvršiti prijem kandidata u radni odnos.

IX
Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom na sledeću adresu:
JU OŠ “Vuk Кaradžić“ 74317 Petrovo, Ozrenskih odreda 74, sa naznakom Javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta.

X
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

XI
Škola će obavijestiti sve prijavljene kandidate na raspisanom konkursu o izvršenom izboru kandidata po konkursu.

Izvor: http://www.zzzrs.net/index.php/posao/nastavnik_razredne_nastave-ju_os_vuk_karadzic_petrovo/

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 25.04.2019

Datum objave: 17.04.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.