fbpx

Nastavnik razredne nastave Šipovo

Ovaj oglas je istekao

Na osnovu člana 113. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (,,Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 44/17, 31/18 ,84/19 i 63/20) i Pravilnika o stručnim profilima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (,,Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15), direktor JU OŠ „Nemanja Vlatković“ Šipovo, raspisuje J A V N I K O N K U R S za popunu upražnjenog radnog mjesta

Nastavnik razredne nastave Šipovo

OPIS RADNOG MJESTA
REPUBLIKA SRPSKA
JU Osnovna škola „Nemanja Vlatković“
Šipovo, Omladinska 1
tel.: 050 371 407,
e-mail: os091@skolers.org
Broj: 94/21

Na osnovu člana 113. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (,,Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 44/17, 31/18 ,84/19 i 63/20) i Pravilnika o stručnim profilima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (,,Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15), direktor JU OŠ „Nemanja Vlatković“ Šipovo, raspisuje

J A V N I K O N K U R S
za popunu upražnjenog radnog mjesta

1. Nastavnik razredne nastave u PO Pljeva, na određeno vrijeme – do povratka nastavnice sa porodiljskog odsustva, a najduže do 31.08.2021. godine, pripravnik………..1 izvršilac

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj: 1/16 i 66/18) kandidat treba da ispunjava i posebne uslove predviđene članom 104. 105. i 106. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20), uslove predviđene Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj: 74/18 i 26/19) i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuju na konkurs za prijem u radni odnos) potrebno je dostaviti i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po Pravilniku o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi, a što podrazumijeva:
1. Uvjerenje o državljanstvu (da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine),
2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,
3. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,
4. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
5. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,
6. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,
8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom staatusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.
9. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem i Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.
Ljekarsko uvjerenje kojim kandidat dokazuje da je radno sposoban a koje ne može biti starije od šest mjeseci prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata neće se razmatrati.
Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, škola će postaviti na oglasnoj tabli škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i inrvjua.
Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa članom 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 44/17, 31/18, 84/19 i 63/20)i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (,,Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 74/18 i 26/19).
Intervju i testiranje kandidata koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se 15.04.2021. godine sa početkom u 9.30 časova u prostorijama škole.
Kandidati se neće posebno pozivati na intervju i testiranje, a u slučaju nepojavljivanja, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Prijave slati na adresu JU Osnovna škola „Nemanja Vlatković“ Šipovo, Omladinska 1, 70270 Šipovo, u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa, sa naznakom “za konkurs“.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 08.04.2021

Datum objave: 31.03.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.