Nastavnik razredne nastave Slatina

Ovaj oglas je istekao

JU Osnovna škola „Holandija“ Slatina

Nastavnik razredne nastave Slatina

OPIS RADNOG MJESTA
Nastavnik razredne nastave za rad u CŠ u Slatini na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, lice sa radnim stažom od najmanje 12 mjeseci na poslovima nastavnika razredne nastave i položenim stručnim ispitom – 1 izvršioca

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Кandidati koji se prijavljuju na konkurs moraju da ispunjavaju oššte uslove propisane Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 01/16 i 66/18), kao i posebne uslove propisane Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik RS“ broj: 44/17 i 31/18) i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15). Pravo učešće na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasni Republike Srpske“ broj: 44/17 i 31/18).

Кandidati trebaju dostaviti sljedeća dokumenta za dokazivanje opštih uslova predviđenih Zakonom o radu i to:
a) uvjerenje o državljanstvu,
b) izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte,
v) ljekarsko uvjerenje (dostavlja kandidat koji bude izabran),
g) uvjerenje o neosuđivanosti pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog nasilja i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnog lica, škola će pribaviti službenim putem, za izabranog kandidata.

Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs sa adresom stanovanja i brojem telefona) potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje će se vršiti bodovanje po kriterijumu utvrđenim Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijema u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 74/2018) i to:
Ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti.
Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta.
Uvjerenje o položenom stručnom ispitu.
Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi.
Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoji podatak o prosjeku ocjena.
Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nazaposlenih lica, nakon sticanja traženog zvanja.
Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca.
Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđivanju statusa člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca.
Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđivanju statusa ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.
Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđivanju statusa borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.
Кandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene.

Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se testiranje i intervju predviđen Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijema u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 74/2018), Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 44/17) i Zakona o izmjenama i dopunama zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 31/2018), dana 18. 12. 2018. godine u 9 časova u prostorijama JU Osnovne škole „Holandija“ u Slatini.

Prijave sa dokumentacijom i kontakt telefonom dostaviti poštom na adresu škole
/ JU Osnovna škola „Holandija“ Slatina, Ulica Nikolaja Velimirovića broj 9, 78253 Slatina/

Кonkurs je otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

Izvor: http://www.zzzrs.net/index.php/posao/nastavnik_razredne_nastave_-_os_holandija_slatina3/

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 13.12.2018

Datum objave: 05.12.2018

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.