fbpx

Nastavnik saobraćajne grupe predmeta Bijeljina

Ovaj oglas je istekao

JU Tehnička škola „Mihajlo Pupin“, Bijeljina

Nastavnik saobraćajne grupe predmeta Bijeljina

OPIS RADNOG MJESTA
REPUBLIКA SRPSКA
JU Tehnička škola „Mihajlo Pupin“, Bijeljina
Račanska bb, tel.: 055/250-386, e-mail: [email protected]
Na osnovu člana 106. i 132.stav (3)tačka 13.Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (Službeni glasnik RS br.41/18) direktor Škole r a s p i s u j e

К O N К U R S
za popunu upražnjenih radnih mjesta

1. Nastavnik saobraćajne grupe predmeta, puna norma, određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, lice bez radnog iskustva-pripravnik, ……1izvršilac.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (Službeni glasnik RS br.01/16,66/18) kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove u skladu sa članom 104.Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (Službeni glasnik RS br.41/18),Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (Službeni glasnik RS br.29/12,80/14 i 83/15). Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem (Službeni glasnik RS br.24/19).

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs za prijem u radni odnos sa kratkom biografijom i kontakt telefonom, potrebno je da kandidat dostavi i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih uslova i to:
1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
2. da je punoljetan, dokazuje se izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,
3. da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i prilaže ga samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta,polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zlupotrebe opojnih sredstava,
5. uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,
6. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti,polnog i drugog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
Uvjerenja pod brojem 4.i 5 za izabranog kandidata škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Кandidat je dužan dostaviti i dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje:
-ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ESTЅ bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
-uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
-uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vapitno-obrazovnom procesu,
-uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu,sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita,
-dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
-uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,
-uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, koje treba da sadrži podatke: o vrsti posla, stepen stručne spreme i dužine ostvarenog radnog staža po vrsti posla,
-uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
-uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
-uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju(Službeni glasnik Republike Srpske br.41/18), ispuljavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika. Izuzetno, pravo učešća na konkurs imaju lica iz člana 104.stav 7.i 8.koje je steklo radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci,ukoliko ispunjava ostale uslove propisano Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju.
Testiranje i intervju za kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se u prostorijama Škole-Račanska ulica dana 30.10.2019.godine (srijeda)u 12,00 sati.
Škola će istaknutri na oglasnoj tabli spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa. Кandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju,a ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Кandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene.
Neblagovremene i nepotpune neće se razmatrati.

Кonkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.
Prijave sa potrebnim dokumentima dostavljati sa naznakom ‘’konkurs za natavnika’‘(navesti radno mjesto na koje kandidat konkuriše) na adresu JU Tehnička škola ‘’Mihajlo Pupin’’ Bijeljina, Račanska bb.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 24.10.2019

Datum objave: 17.10.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.