fbpx

Nastavnik saobraćajne grupe  predmeta Novi Travnik

Ovaj oglas je istekao

R A S P I S U J E se J A V N I O G L A S ZA PRIJEM NASTAVNIKA U RADNI ODNOS

Nastavnik saobraćajne grupe  predmeta Novi Travnik

OSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

SREDNJOBOSANSKI KANTON

“Mješovita srednja škola” Novi Travnik, Omladinska bb

IB: 4236178380000; Tel: 030/525-407 Fax: 030/525-012

——————————————————————————————————————————————————-

Na osnovu Člana 83. Zakona o srednjoj školi („Sl.novine SBK broj 11/01“), Uredbe o postupku prijeme u radni odnos u javnom sektoru u SBK („Sl.novine SBK“ broj 7/19), Odluke Upravnog odbora „Mješovita srednja škol“ Novi Travnik, broj: 34/21 od 14.01.2021. godine i saglasnosti MINISTARSTVA OBRAZOVANJA, NAUKE, KULTURE I SPORTA SREDNJOBOSANSKOG KANTONA br: 03-30-3/2020-335 od 30.11.2020.

R A S P I S U J E  se

J A V N I   O G L A S

ZA PRIJEM NASTAVNIKA U RADNI ODNOS

 

 

  1. Nastavnik saobraćajne grupe  predmeta…………………………………………….…..1 izvršilac do 30.06.2021.g.

    (norma)

USLOVI OGLASA

Kandidati trebaju da ispunjavaju uslove propisane Zakonom o srednjoj školi, Pedagoškim standardima za srednje škole („Sl.novine SBK, br. 15/02“) i odobrenim Nastavnim planom i programom. Pored općih uslova svi kandidati moraju ispunjavati i posebne uslove za navedeno radno mjesta, završen  odgovarajući fakultet VII stepen visoke stručne spreme, II ciklus bolonjskog sistema studiranja sa 300 ECTS bodova ili I ciklus bolonjskog sistema studiranja sa 240 ECTS.

Pod red brojem 1. dipl.ing.saobraćaja- drumski saobraćaj.

 

Kandidati trebaju dostaviti:

– Prijava sa kraćom biografijom, adresa stanovanja, kontakt telefon i obavezno e-mail adresa i naziv

radnog mjesta za koje se prijavljuje,  kao i spisak dokaza koje prilaže i svojeručni potpis,

– diplomu o završenom odgovarajućem stepenu obrazovanja,

– izvod iz matične knjige rođenih,

– uvjerenje o državljanstvu,

– uvjerenje o položenoj pedagoškoj grupi predmeta.

Kandidati trebaju dostaviti i dokaze o dosadašnjem radnom iskustvu, rješenje o tehnološkom višku ili potvrdu o nedostatku norme u školama SBK , preporuke, certifikate i druge dokumente koji će dati potpuniju sliku stručnih kompetencija.

Kandidat koji je proglašen tehnološkim viškom ili mu je umanjena nastavna norma u školama SBK, ima pravo i prednost u skladu sa Pravilnikom o prijemu radnika u „Mješovita srednja škola“ Novi Travnik koji  je usklađen sa Kriterijumima i procedurama za zbrinjavanje nastavnika koji ostaju bez dijela nastavne norme ili su proglašeni tehnološkim viškom u Srednjobosanskom Kantonu (broj:01-030-534/20 od 22.07.2020.god.)

Pod jednakim uslovima prednost imaju kandidati koji navedu član i naziv posebnog Zakona po kojima imaju prioritet i dostave posebne potvrde i uvjerenja u skladu s tim.

Kandidati koji budu izabrani, dužni su prije zasnivanja radnog odnosa, u roku od 7 dana dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o psihofizičkoj, radnoj sposobnosti, te nalaz pretrage na zarazne bolesti i ovisnosti, kao i uvjerenje o nekažnjavanju i uvjerenje da se ne vodi krivični postupak.

Svi navedeni dokumenti moraju biti originalni ili ovjerene kopije ne starije od 6 mjeseci.

Na spisku kandidata među kojima se provodi izborni postupak i koji će biti pozvani na testiranje neće biti kandidati koji ne ispunjavaju formalne uslove Javnog oglasa i čija dokumentacija je nepotpuna i neblagovremena.

Testiranje kandidata koji ispunjavaju uslove (pismeni  i intervju), obavit će se u prostorijama škole u Novom Travniku. Tačan datum i vrijeme testiranja kandidata bit će objavljen na istoj web stranici dva dana prije testiranja. Pismeno testiranje kandidata prijavljenih na javni oglas za popunu upražnjene pozicije izvršit će se iz sljedećih  oblasti:

  1. Zakona o srednjoj školi, Pedagoških standarda i ostalih podzakonskih akata kojim se reguliše rad u školi
  2. Metodike, odnosno didaktike /za nastavničke pozicije i pedagoga/
  3. Općeg znanja-eventualno

Kandidati koji  ne pristupe ispitu u zakazano vrijeme, smatrat će se da su odustali od prijave na Javni oglas.

Javni oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

Prijave slati na adresu:   „MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA“ NOVI TRAVNIK

                                                   Omladinska bb,

                                               72290 NOVI TRAVNIK

 

Sa naznakom: „PRIJAVA NA JAVNI OGLAS – NE OTVARATI“

Sve dodatne informacija mogu se dobiti na telefon: 030-525-407

 Izvor: szzksbsbk.com.ba

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 26.01.2021

Datum objave: 20.01.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.