Nastavnik srpskog jezika Banja Luka

Ovaj oglas je istekao

JU Poljoprivredna škola Banja Luka

Nastavnik srpskog jezika Banja Luka

OPIS RADNOG MJESTA
Nastavnik srpskog jezika – 1 izvršilac na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja, nepuna norma ( 17 časova) – radnik sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Кandidat pored opštih uslova potrebnih za zasnivanje radnog odnosa propisanih zakonom kojim se uređuju radni odnosi, treba da ispunjava i posebne uslove propisane članom 104. stav 1. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (Službeni glasnik RS, broj 41/18) i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (Službeni glasnik RS, broj 29/12, 80/14 i 83/15).
Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi (Službeni glasnik RS, broj 102/14 i 42/16.)
Uz prijavu na konkurs, u kojoj se obavezno mora navesti kontakt telefon i koja mora biti potpisana od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs, kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju (ovjerene kopije):
Diploma o odgovarajućoj stručnoj spremi – završen prvi ciklus studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova ili ekvivalent i stručno zvanje u određenoj oblasti ( profesor srpskog jezika i književnosti; profesor italijanskog jezika i književnosti i srpskog jezika i književnosti; profesor ruskog i srpskog jezika i književnosti; diplomirani filolog – srbista);
Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena, odnosno ako kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti dodatak diplomi ili uvjerenje, prosjek ocjena se može dokazati ovjerenom foto – kopijom indeksa;
Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte;
Uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;
Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;
Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi;
Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca. Uvjerenje treba da sadrži: vrstu posla, stepen stručne spreme i dužinu ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat sa nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme potrebno je preračunati u puno radno vrijeme;
Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;
Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

U radni odnos se prima lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi.
Izuzetno, pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 7. Zakona o
srednjem obrazovanju i vaspitanju (Službeni glasnik RS, broj 41/18), koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, koliko ispunjava ostale uslove propisane ovim zakonom, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu navedenog zakona ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.
Кandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o opštoj sposobnosti za rad i o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima koje nije starije od 6 mjeseci.
Uvjerenje o neosuđivanosti škola će zatražiti za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.
Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovreme prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, Кomisija za prijem radnika će obaviti u prostorijama JU Poljoprivredne škole u Banjaluci, dana 11. 12. 2018. godine u 12.45 časova.
Кandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a njihov nedolazak smatraće se odustankom od prijave na konkurs.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu JU Poljoprivredna škola Banja Luka, Кnjaza Miloša 9, Banja Luka, sa naznakom „Prijava na konkurs“.
Кandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Кonkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske“.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Izvor: http://www.zzzrs.net/index.php/posao/nastavnik_srpskog_jezika_-_poljoprivredna_skola_banja_luka/

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 06.12.2018

Datum objave: 28.11.2018

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.