fbpx

Nastavnik srpskog jezika i književnosti Derventa

Ovaj oglas je istekao

JU Stručna i tehnička škola“ Derventa raspisuje javni konkurs za upražnjeno mjesto:

Nastavnik srpskog jezika i književnosti Derventa

OPIS RADNOG MJESTA
JU „STRUČNA I TEHNIČKA ŠKOLA“ DERVENTA
SVETOG SAVE BR.1
74 400 DERVENTA

JAVNI KONKURS
ZA POPUNU UPRAŽNjENIH RADNIH MJESTA

Direktor Srednje škole „JU Stručna i tehnička škola“ iz Dervente raspisuje Javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta i to:

1) Nastavnik srpskog jezika i književnosti – puna norma
– Sa radnim iskustvom, potreban položen stručni ispit za rad u nastavi
– na određeno vrijeme (do povratka radnika sa bolovanja.)
Broj izvršilaca 1.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
2. Uslovi za učešće na konkursu
Opšti uslovi:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine i Republike Srpske,a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu
2. da je punoljetan,a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih
3. da je radno sposoban ,a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu a prije zasnivanja radnog odnosa.
4. da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.
5.Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djellja seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece.
6.uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti,morala službene dužnosti,polnog integriteta ,zlostavljanja djeteta ,polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem

Pored opštih uslova kandidati moraju da ispunjavaju i posebne uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem.

3. Potrebna dokumentacija
Kandidati uz prijavu (u prijavi obavezno navesti adresu i broj telefona) na javni konkurs dužni su dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i to:
– Uvjerenje o državljanstu,
– Izvod iz matične knjige rođenih ,
– Ljekarsko uvjerenje ne starije od šest mjeseci (prilaže samo onaj kandidat koji bude izabran, nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa),
– Uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,zloupotrebe opojnih sredstava( za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa).
-Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece
-Uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti,morala,službene dužnosti, polnog integriteta,zlostavljanja djeteta ,polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem

Pored navedene dokumentacije kandidati dostavljaju i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje prema odredbama Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 24/19) , i to:
– ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent
– uvjerenje o položenoj pedagoško psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta , koje je dužan dostaviti kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko –metodičku grupu predmeta
– uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
– Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skaldu sa Pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita,
– dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
– uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,
– uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijih poslodavca,
– uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
– uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,
– uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 41/18), ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

4. Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijava
Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na sledeću adresu:
„JU Stručna i tehnička škola“, ul. Svetog Save bb, Derventa, sa naznakom Javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta.
Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja konkursa.
Neblagovremene i nepotpune prijave kanidata neće se uzeti u razmatranje.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove uslove postaviti na oglasnu tablu škole. Kandidati koji ispunjavaju uslove utvrđene ovim konkursom, dužni su pristupiti intervjuu i testiranju, koji će sa kandidatima obaviti Komisija za izbor. Intervju sa kandidatima i testiranje će se održati dana 03.12.2020. godine u 09 časova , u prostorijama škole.
Kandidati se neće posebno pozivati na intervju i testiranje, a ako se ne pojave, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima

5. Napomene
Škola će pismenim putem obavjestiti sve učesnike o ishodu konkursa u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 26.11.2020

Datum objave: 18.11.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.