fbpx

Nastavnik srpskog jezika Svodna

Ovaj oglas je istekao

JU Osnovna škola „Dragan Vujanović“ Svodna

Nastavnik srpskog jezika Svodna

OPIS RADNOG MJESTA
REPUBLIКA SRPSКA
OPŠTINA NOVI GRAD
JU OSNOVNA ŠКOLA „DRAGAN VUJANOVIĆ“
S V O D N A
Svodna bb, 79229 Svodna , tel./faks: +387 (0) 52/776 – 861-sekr.; 776-100 -direktor, računovodstvo- 776-860 e-mail:[email protected]
Broj :498/19
Datum : 22.11.2019. godine

Na osnovu člana 113. člana, 139. stav 1. i 3. tačke 15 i 17. i člana 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Sl.gl. RS“ broj: 44/17, 31/18, 123/18 i 84/19), v.d.direktor-a JU OŠ „Dragan Vujanović, Svodna raspisuje:

КONКURS
za popunu upražnjenih radnih mjesta

1. Nastavnik srpskog jezika, 4 časa – 1 izvršilac, lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom, do 31.08.2020.godine.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Uslovi za učešće u konkursu:
Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Sl.gl. RS“ broj: 01/16 i 66/18), kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Sl.gl. RS“ broj: 44/17, 31/18, 123/18 i 84/19) i
Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijimima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Sl.gl. RS“ broj: 74/18 i 26/19).
Uz potpisanu prijavu na konkurs potrebno je dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih uslova i to:
1. Uvjerenje o državljanstvu,
2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,
3. Ljekarsko uvjerenje (prilaže samo izabrani kandidat, a prije zasnivanja radnog odnosa),
4. Uvjerenje da nisu osuđivani pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,
5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece;
(Uvjerenja pod tačkama 4. i 5. za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa)

6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;
7. Posebni uslovi koje kandidat treba da ispunjava:
– da ima završen prvi ciklus studiskog progrema u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent i položen stručni ispit

Pored dokaza o ispunjavanju opštih uslova potrebno je dostaviti dokaze o ispunjavanju posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata i to:
1. Ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;
2. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
4. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;
5. Uverenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica (zaključno sa danom izdavanja uvjerenja);
6. Uvjerenje o radnom stažu izdatu od ranijeg poslodavca,
7. Uvjerenje opštinskog-gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
8. Uvjerenje opštinskog-gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
9. Uvjerenje opštinskog-gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;
Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs neće se razmatrati.
Testiranje i intervju kandidata koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa biće 13.12.2019. godine u 11:00 časova u prostorijama škole.
Кandidati koji ne pristupe testu i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs. Кandidati se neće posebno pozvati na test i interviju.
Škola će, spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnoj tabli škole.
Кandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima, osim na lični zahtjev.
Кonkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu: JU Osnovna škola „Dragan Vujanović“ Svodna, Svodna Novi Grad 79229 ili dostaviti lično u prostorije škole sa naznakom „za konkurs“.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 05.12.2019

Datum objave: 27.11.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.