fbpx

Nastavnik stručnih predmeti elektro struke Novi Grad

Ovaj oglas je istekao

Direktor JU Srednjoškolskog centra „Đuro Radmanović“ Novi Grad raspisuje Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta

Nastavnik stručnih predmeti elektro struke Novi Grad

OPIS RADNOG MJESTA
REPUBLIKA SRPSKA
JU Srednjoškolski centar „Đuro Radmanović“, Novi Grad
Dositeja Obradovića 4, Novi Grad
Tel/faks: +387 (0) 52/752-125; +387 (0) 52/751-230;
e-mail: ss36@skolers.org
Broj: 2291/20

Na osnovu člana 106. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’’ broj 41/18 i 92/20), člana 10. i 17. Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 29/12 i 83/15), te članova 5.i 6. Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 24/19), direktor JU Srednjoškolskog centra „Đuro Radmanović“ Novi Grad raspisuje

J A V N I K O N K U R S
za popunu upražnjenih radnih mjesta

1. na neodređeno vrijeme: nastavnik stručnih predmeti elektro struke (diplomirani inženjer elektrotehnike), 1 izvršilac, 21 čas neposrednog rada sa učenicima, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u obrazovanju;
2. na određeno vrijeme: doktor medicine, 1 izvršilac, na određeno vrijeme-do 31.08.2021.godine, 12 časova neposrednog rada sa učenicima.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Svi kandidati moraju ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’’ br. 01/16 i 66/18), kao i uslove iz člana 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’’ broj 41/18 i 92/20) te članova 10.i 17. Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 29/12 i 83/15).

Uz potpisanu prijavu na raspisani konkurs kandidati treba da dostave sljedeće dokumente o ispunjenosti opštih i posebnih uslova:
Opšti uslovi:
1) da je državljanin Republike Srpske – Bosne i Hercegovine, a to dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,
3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim lice,zloupotrebe opojnih sredstava,
5) uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece,
6) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti,morala,službene dužnosti,polnog integriteta,zlostavljanja djeteta,polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
Uvjerenja pod tačkom 4) i 5) za izabranog kandidata škola pribavlja službenim putem,a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz prijavu i dokumentaciju za opšte uslove koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs, kandidati treba da dostave dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima, i to:
1) ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četverogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;
2) uvjerenje o položenoj pedagoškoj-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koji je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;
3) uvjerenje o položenom stručnom ispitu, ukoliko je raspisan koknkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom;
4) uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita;
5) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
6) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;
7) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom;
8. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske,ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije poginulog borca;
9) uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike 10) uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske,ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca .

Ukoliko dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova, prednost ima kandidat koji ostvaruje prava u skladu sa zakonom kojim se uređuju pitanja prava boraca, ratnih vojnih invalida i porodica poginulih boraca.
Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole, u trajanju od najmanje godinu dana u struci.
Za sve kandidate koji ispunjavaju gore navedene uslove intervju i testiranje biće održani dana 18.01.2021. godine (ponedjeljak) u 1000 časova u prostorijama ove Škole.
Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs. Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnoj tabli škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave na konkurs slati na adresu: JU Srednjoškolski centar „Đuro Radmanović“ Novi Grad, ulica Dositeja Obradovića br. 4. Na koverti obavezno naznačiti PRIJAVA NA KONKURS (NAVESTI RADNO MJESTO ZA KOJE KANDIDAT KONKURIŠE) , a dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona: 052-751-230.
Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 14.01.2021

Datum objave: 08.01.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.