fbpx

Nastavnik u osnovnoj školi-defektolog Banja Luka

Ovaj oglas je istekao

JU Centar „Zaštiti me“ Banja Luka

Nastavnik u osnovnoj školi-defektolog Banja Luka

OPIS RADNOG MJESTA
Broj: 2635/20

Na osnovu člana 113. i člana 139. stav 3. tačka 15. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ( „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20 ), a u vezi sa članom 22. stav 1. tačka k) Statuta JU Centar “Zaštiti me“ Banja Luka, broj 01-389/09 od 26.06.2009. godine, direktor JU Centar „Zaštiti me“ Banja Luka raspisuje

K O N K U R S
za prijem pripravnika u radni odnos na određeno vrijeme

I Raspisuje se konkurs za prijem pripravnika u radni odnos na određeno vrijeme kako slijedi:

1. Nastavnik u osnovnoj školi-defektolog, sa punim radnim vremenom, 2 izvršioca, lica bez radnog iskustva – pripravnici, na određeno vrijeme radi izvršenja tačno određenog posla.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
II Pravo učešća na konkursu imaju kandidati koji osim opštih uslova utvrđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 1/16 i 66/18), ispunjavaju i uslove propisane članom 104. stav 1. tač. 1) i 3) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ( „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20 ), Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača ( „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15 ) i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi ( „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 74/18 i 26/19).

Prijem radnika će se vršiti u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi ( „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 74/18 i 26/19).

Kriterijumi za bodovanje kandidata:
-prosjek ocjena koji je kandidat ostvario tokom studiranja,
-vrijeme provedeno na evidenciji nezaposlenih lica koju vodi Zavod za zapošljavanje za područje jedinice lokalne samouprave gdje je nezaposleni kandidat prijavljen, -nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme,
-rezultati ostvareni na testu i
-rezultati ostvareni na intervjuu.

Kandidati su dužni uz potpisanu prijavu na konkurs u kojoj se obavezno mora navesti kontakt telefon i adresa priložiti sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje:
-ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u trajanju od tri godine sa najmanje ostvarenih 180 ECTS bodova ili ekvivalent, u kojoj je -navedeno jedno od sljedećih stručnih zvanja: diplomirani defektolog – oligofrenolog ( VSS ) ili ekvivalent – profesor specijalne edukacije i rehabilitacije – smjer razvojni poremećaji ( VSS ); diplomirani edukator i rehabilitator ( VSS ); specijalni edukator i rehabilitator ( VSS );
-dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
-uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;
-izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte;
-uvjerenje o državljanstvu;
-uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje za područje jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje, u stručnoj spremi traženoj konkursom;
-uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
-uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;
-uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
-uvjerenje nadležnog suda da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Kandidat koji bude izabran po konkursu, prije zasnivanja radnog odnosa će dostaviti:
ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima koje ne može biti starije od šest mjeseci.
Uvjerenje o neosuđivanosti i uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece JU Centar „Zaštiti me“ Banja Luka će zatražiti od nadležnih organa nakon što kandidat bude izabran putem konkursa, a prije zasnivanja radnog odnosa.

III Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa i koji uz prijavu na konkurs dostave svu traženu dokumentaciju obaviće se dana 10.11.2020. godine u prostorijama JU Centar „Zaštiti me“ Banja Luka, na adresi Poljokanov park bb, Banja Luka, sa početkom u 11,00 časova. Centar će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole. Kandidati se neće posebno pozivati na obavljanje testiranja i intervjua, a u slučaju da se kandidati ne pojave na testiranju i intervjuu u naprijed navedenom vremenu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

IV Rok za podnošenje prijava kandidata je osam ( 8 ) dana od dana objavljivanja.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih traženih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Prijave sa dokumentacijom predaju se u JU Centar „Zaštiti me“ Banja Luka, Poljokanov park bb, Banja Luka, lično na protokol ili poštom na navedenu adresu, sa naznakom „Za konkurs“.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 05.11.2020

Datum objave: 28.10.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.