fbpx

Nastavnik vježbi i praktične nastave za zanimanje fizioterapeutski tehničar Kozarska Dubica

JU Srednjoškolski centar “Nikola Tesla“ Кozarska Dubica

Nastavnik vježbi i praktične nastave za zanimanje fizioterapeutski tehničar Kozarska Dubica

OPIS RADNOG MJESTA
JU Srednjoškolski centar“Nikola Tesla“ КOZARSКA DUBICA
Dositejeva bb , 79240 Кozarska Dubica,
tel. ++387 52 416-306 faks: ++387 52 424-370, E-mail: ss34@skolers.org
Na osnovu člana 106.stav1.Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Sl .glasnik Republike Srpske“broj:41/18 i 35/20) direktor škole raspisuje
JAVNI КONКURS
ZA POPUNU UPRAŽNJENOG RADNOG MJESTA

1. Nastavnik vježbi i praktične nastave za zanimanje fizioterapeutski tehničar , 17 časova , na neodređeno vrijeme , sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi…..1 izvršilac;

Svi kandidati moraju ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu („Sl.glasnik RS“br.1/16 i 66/18), ,kao i uslove iz člana 104.Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (Sl.glasnik RS br.41/18 i 35/20), Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (Sl.glasnik RS br.29/12,80/14 i 83/15) .
Prijem kandidata u radni odnos vršiće se na osnovu Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem(„Sl.glasnik RS“broj 24/19)

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Uz obaveznu potpisanu prijavu i kraću biografiju kandidati trebaju dostaviti originale ili ovjerene fotokopije (ovjera ne smije biti starija od 6 mjeseci) slijedećih dokumenata, kojima se dokazuje ispunjavanje opštih i posebnih uslova.
I Opšti uslovi se dokazuju slijedećom dokumentacijom:
1) Da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine – uvjerenjem o državljanstvu,
2) Da je punoljetan – izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom fotokopijom lične karte,
3) Da je radno sposoban ,a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti koje ne može biti starije od šest mjeseci i prilaže ga samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;
4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična dijela protiv dostojanstva ličnosti ,morala ,službene dužnosti ,trgovine ljudima ,zlostavljanja djeteta ,polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem .
5) uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zlouptrebe i iskorištavanja djece.
6) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti ,morala, službene dužnosti , polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenja pod brojem 4.i 5.za izabranog kandidata škola pribavlja službenim putem ,a prije zasnivanja radnog odnosa, a uvjerenje pod brojem 6. obavezno dostavlja kandidat koji se javlja na konkurs.

II Posebni uslovi se dokazuju dokumentacijom propisanom Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju kao i dokumentacijom na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterjumima propisanim Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem.
1. Ovjerena fotokopija diplome o zvanju i stepenu stručne spreme propisane Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i saradnika u srednjim stručnim i srednjim tehničkom školama;
2. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje na području jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, a nakon sticanja stručne spreme tražene konkursom;
3.Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg/ih poslodavaca kod kojeg/ih je kandidat bio zaposlen na radnom mjestu koje odgovara stručnoj spremi koja se traži ovim konkursom u kome je naznačeno:vrsta posla,stepen stručne spreme i dužina ostvarenog staža po vrstama posla – za radna mjesta za koje se traži radno isustvo.
Ukoliko je radnik radio sa nepunim radnim vremenom, potrebno ga je preračunati u puno radno vrijeme.
4.Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi ;
5. Uvjerenje izdato od visokoškolske ustanove ili dodatak diplomi o prosječnoj ocjeni tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena , a u izuzetnim slučajevima , ukoliko kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti predhodno navedna dokumente , prosječna ocjena se može dokazati i ovjerenom fotokopijom indeksa;
6. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko –invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko –invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko –invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Pravo učešća na konkursu na osnovu člana 104.stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju i ovim konkursom.
Pravo učešća na konkursu na osnovu člana 106.stav 9. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika

Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave
Prijave se mogu dostaviti poštom ili lično na sledeću adresu: JU Srednjoškolski centar “Nikola Tesla“, ul.Dositejeva bb, 79240 Кozarska Dubica, sa naznakom „za konkurs“ i navesti radno mjesto na koje se konkuriše i napomenu „ne otvarati“.
Rok za podnošenje prijave je 8 (osam) dana od dana objavljivanja konkursa posredstvom Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.
Neblagovremene i nepotpune prijave , kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove konkursa neće se uzeti u razmatranje, već će se evidentirati ,uz konstataciju da prijave na javni konkurs nisu dostavljene blagovremeno i/ili da nisu potpune, a nakon toga Кomisija predlaže direktoru škole donošenje zaključka kojim se prijava odbacuje.
Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave,odnosno koji ispunjavaju uslove utvrđene ovim konkursom, Кomisija za prijem radnika će 29.09.2020.godine obaviti testiranje sa početkom u 08:00 časova, a intervju sa kandidatima sa početkom u 09:00 časova.
Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu tablu škole ,najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua,te se kandidati neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Dostavljena dokumentacija školi po ovom konkursu se neće vraćati kandidatima.
Škola će pismenim putem obavjestiti sve učesnike o ishodu konkursa .

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 24.09.2020

Datum objave: 16.09.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.