fbpx

Nastavnik za nastavni predmet matematika Kozarska Dubica

Ovaj oglas je istekao

Na osnovu čl. 113.stav 1) i 139. stav 15) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20), direktor škole raspisuje KONKURS za popunu upražnjenog radnog mjesta

Nastavnik za nastavni predmet matematika Kozarska Dubica

OPIS RADNOG MJESTA
JU OŠ „Sveti Sava“ Kozarska Dubica,
Dositejeva bb,
Kozarska Dubica 79 240,

Na osnovu čl. 113.stav 1) i 139. stav 15) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20), direktor škole raspisuje

KONKURS
za popunu upražnjenog radnog mjesta

1. Nastavnik za nastavni predmet matematika – 16 časova, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa porodiljskog odsustva, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu………1 izvršilac.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Opšti i posebni uslovi koje treba da ispunjava kandidat predviđeni su Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 1/16 i 66/18 ), Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 44/17,31/18, 84/19, 35/20 i 63/20 ), a prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“: broj: 74/18 i 26/19).
Odredbama Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnka i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 77/09, 86/10 , 25/14 i 76/15) propisana je vrsta stručne spreme i koja lica mogu da budu angažovana na navedena radna mjesta, odnosno koje uslove kandidat treba da ispunjava u pogledu stručne spreme.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava :
1. da je državnjanin Republike Srpske, odnosno BiH, što se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
2.da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih, ili kopijom lične karte,
3.da je radno sposoban, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od 6 mjeseci, a koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
4.da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava što se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti,
5. uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djeteta,
6.uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti , morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenja iz tačke 4) i 5) opštih uslova za izabranog kandidata škola će pribaviti službeni putem, prije zasnivanja radnog odnosa, a uvjerenje o nevođenju postupka ( tačka 6)) kandidat je dužan dostaviti uz prijavu na konkurs.

Uz prijavu ( sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom ) potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs i dokumentaciju traženu opštim uslovima ovog konkursa , potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju
( Sl.glasnik RS.br. 44/17,31/18, 84/19, 35/20 i 63/20 ) i Pravilnika o proceduri i kriterijumima za prijem u radni odnosi načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi ( Službeni glasnik Republike Srpske broj: 74/18 i 26/19):
1.ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti , ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;
2.uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičkoj-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toklu studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
3.uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,
4.uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,
5.dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
6.uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezapolsenih lica koja traže zaposlenje,
7.uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla,stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža,
8. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulug boraca,
9.uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
10.uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca odbrambeno-otadžbinskog rata RS-e, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih traženih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Pravo učešća na ovom konkursu imaju i lica iz člana 104.stav 6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 44/17 ,31/18, 84/19 ,35/20 i 63/20), odnosno lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane ovim zakonom, kao i kandidati koji su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 44/17, 31/18, 84/19 ,35/20 i 63/20 ), ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme u skadu sa članom 177.Zakona.

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata neće se razmatrati.
Testiranje kandidata koji su dostavili blagovremene i potpune prijave za radno mjesto po raspisanom konkursu će se obaviti dana 10.5.2021. godine ( ponedjeljak ) sa početkom u 12 časova u prostorijama škole, nakon čega će se obaviti i intervju.
Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove po raspisanom konkursu biće objavljeni na oglasnoj tabli škole najkasnije tri dana prije zakazanog intervjua i testiranja.
Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju. Ukoliko se kandidat ne pojavi na zakazanom testiranju i intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.
Konkurs ostaje otvoren osam ( 8) dana od dana objavljivanja u dnevnom, listu „ Glas Srpske“.
Prijave i dokaze o ispunjenosti uslova konkursa dostaviti putem pošte na adresu: JU OŠ „Sveti Sava“ Kozarska Dubica, Dositejeva bb, Kozarska Dubica 79 240, sa naznakom „Za konkurs „.

NAPOMENA: Kandidati su prilikom dolaska u školu dužni poštovati sve mjere i preporuke JZU Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske, a u cilju spriječavanja prenošenja virusa korona, obavezna dezinfekcija ruku pri ulasku u školu, poštovanje fizičke distance od dva metra i obavezna upotreba zaštitnih maski.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 29.04.2021

Datum objave: 21.04.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.