fbpx

Novinar – urednik, Prevodilac, Operater multimedijalnih sadržaja Sarajevo

Ovaj oglas je istekao

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH“ broj:26/16 i 89/18), a u skladu sa članom 6. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“ broj:13/19) i članom 2. stav 1. Pravilnika o radu, te u vezi sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Federalne novinske agencije, direktor na usaglašen stav sa zamjenikom direktora, raspisuje JAVNI OGLAS za popunu radnih mjesta u Javnoj ustanovi «Federalna novinska agencija»

Novinar - urednik, Prevodilac, Operater multimedijalnih sadržaja Sarajevo

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH“ broj:26/16 i 89/18), a u skladu sa članom 6. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“ broj:13/19) i članom 2. stav 1. Pravilnika o radu, te u vezi sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Federalne novinske agencije, direktor na usaglašen stav sa zamjenikom direktora, raspisuje

JAVNI OGLAS

za popunu radnih mjesta u Javnoj ustanovi

«Federalna novinska agencija»

I. Objavljuje se Javni oglas za popunu radnih mjesta na određeno (na 12 mjeseci) i neodređeno vrijeme u Javnoj ustanovi «Federalna novinska agencija» i to:

1. Novinar – urednik – 1 izvršilac, na neodređeno vrijeme,

2. Prevodilac – 1 izvršilac, na neodređeno vrijeme,

3. Operater multimedijalnih sadržaja – 1 izvršilac, na neodređeno vrijeme,

4. Operater multimedijalnih sadržaja – 1 izvršilac, na određeno vrijeme

II. Odjel Redakcija:

1. Novinar – urednik

Opis poslova:

 • priprema vijesti i uvrštava ih u Generalni i druge servise Agencije,
 • radi uredničke i novinarske poslove i zadatke koje mu odredi glavni urednik,
 • odgovoran je da su činjenice, datumi i svi podaci koji se spominju u vijestima tačni,
 • odgovoran je za tačnost i preciznost sadržaja koji je objavio,
 • odgovoran je da su objavljeni sadržaji originalni ili da za njih postoje odobrenja autora za objavljivanje,
 • odgovoran je za kvalitet i blagovremenost dodijeljenih poslova i radnih zadataka,
 • obavlja i sve druge poslove od interesa za Agenciju koje mu odrede rukovodioci,
 • za svoj rad odgovara glavnom uredniku.

Kandidat mora ispunjavati slijedeće uslove:

1. VSS, VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje drugog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, završen fakultet društvenog, humanističkog smjera ili drugih srodnih smjerova,

2. poznavanje rada na računaru,

3. poznavanje aplikacija za editovanje multimedijalnih sadržaja,

4. poznavanje engleskog jezika,

5. najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima novinara ili urednika,

6. posjedovanje vozačke dozvole B kategorije.

2. Prevodilac

Opis poslova:

 • za potrebe Redakcije prevodi tekstove sa stranog na službene jezike BiH i obratno,
 • radi kao konsekutivni ili simultani prevodilac i obavlja i druge poslove u vezi prevođenja za potrebe Agencije.

Kandidat mora ispunjavati slijedeće uslove:

1. VSS, VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje drugog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, smjer engleski jezik,

2. najmanje jedna godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,

3. poznavanje rada na računaru.

3. i 4. Operater multimedijalnih sadržaja

Opis poslova:

 • unos sadržaja u editor (CMS),
 • snimanje multimedijalnih sadržaja (video, audio, foto) i obavljanje videoreporterskih, fotoreporterskih i audioreporterskih poslova,
 • editovanje odnosno uređivanje multimedijalnih sadržaja prema potrebama Agencije,
 • preuzimanje multimedijalnih sadržaja od partnerskih agencija i medija,
 • obrada multimedijalnih sadržaja i priprema za distribuciju u Generalnom i drugim servisima Agencije,
 • arhiviranje snimljenih multimedijalnih sadržaja.

Kandidat mora ispunjavati slijedeće uslove:

1. obrazovanje srednje stručne spreme – SSS,

2. poznavanje rada na računaru,

3. poznavanje najmanje jednog stranog jezika,

4. najmanje jedna godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.

Javni oglas se sprovodi u skladu sa odredbama Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH“ broj: 26/16 i 89/18) i u skladu sa Uredbom o postupku prijema u radni odnos u Javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj:13/19).

Komisija za izbor će sa kandidatima koji ispunjavaju propisane uslove provesti postupak ispitivanja kandidata obavljanjem testiranja i intervjua, o čijem vremenu i mjestu održavanja će biti blagovremeno obaviješteni.

Pod radnim iskustvom podrazumijeva se radno iskustvo nakon stečene visoke školske spreme (pozicija br. 1 i 2).

III. Uslovi

Uz potpisanu prijavu sa kratkom biografijom, adresom i brojem telefona kandidati su dužni dostaviti:

 • univerzitetsku diplomu (nostrifikovana diploma ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine) – (ovjerena kopija), pozicije br.1 i 2.
 • svjedočanstvo o završenoj srednjoj školi – (ovjerena kopija), pozicije br. 3 i 4.
 • uvjerenje o državljanstvu BiH (ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa),
 • dokaz o traženom radnom iskustvu (potvrde ili uvjerenja kao dokaza o traženoj vrsti radnog iskustva),
 • dokaz o poznavanju rada na računaru što se dokazuje potvrdom ili uvjerenjem škola ili drugih institucija koje se bave obukom za rad na računaru ili ovjerenom kopijom indeksa o položenom ispitu,
 • dokaz o poznavanju engleskog jezika što se dokazuje potvrdom ili uvjerenjem škola ili drugih institucija koje se bave obukom engleskog jezika ili ovjerenom kopijom indeksa o položenom ispitu, pozicije1.,3. i 4.

IV. Potrebni dokumenti

Kandidati su dužni uz prijavu, koja sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon, priložiti originalne dokumente ili ovjerene kopije iz tačke III., kao dokaz o ispunjavanju uslova traženih javnim oglasom, u roku od 8 dana računajući od dana posljednjeg objavljivanja.

Napomena: Izabrani kandidati će biti u obavezi dostaviti ljekarsko uvjerenje kao dokaz da njegovo zdravsteno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uslovima radnog mjesta.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave sa traženim dokumentima dostaviti lično ili preporučenom poštom na adresu:

JAVNA USTANOVA FEDERALNA NOVINSKA AGENCIJA

Ul. Obala Kulina bana br. 16

71 000 Sarajevo

sa naznakom:

“Prijava na JAVNI OGLAS za popunu radnih mjesta

u Javnoj ustanovi Federalna novinska agencija

– NE OTVARATI ”

Oglas će biti objavljen u dnevnom listu koji izlazi na području Federacije BiH, web stranici Federalne novinske agencije i Javnoj službi za zapošljavanje KS, te ostaje otvoren 8 dana od dana posljednjeg objavljivanja.

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Izvor: Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ/HNK.

Broj izvrsilaca: 4

Datum isteka: 24.01.2021

Datum objave: 19.01.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.