fbpx

Odgajatelj u vrtiću, Logoped Sarajevo

JU Zavod za specijalno obrazovanje i odgoj djece Mjedenica raspisuje javni konkurs za prijem u radni odnos:

Odgajatelj u vrtiću, Logoped Sarajevo

FERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
JU ZAVOD ZA SPECIJALNO OBRAZOVANJE I ODGOJ DJECE MJEDENICA
Mjedenica br. 34. Sarajevo
Na osnovu člana 94. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 23/17; 33/17; 30/19), člana 109. Pravila JU Zavoda za specijalno obrazovanje i odgoj djece Mjedenica, Pravilnika o
unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka broj: 02-55-4/2012, člana 3. Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim
ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 35/17), Saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo br: 11-30-641-29/21 od 8. februara 2021. godine i
Odluke Školskog odbora JU Zavoda za specijalno obrazovanje i odgoj djece Mjedenica broj: 02-235-1-02/21 od 11.02.2021. godine, raspisuje se:
J A V N I K O N K U R S za prijem u radni odnos
R.b Naziv radnog mjesta izvršilaca vrijeme na koje se ugovor o radu zaključuje puno/nepuno radno vrijeme
1. Odgajatelj u vrtiću 2 od okončanja konkursne procedure do 31.08.2021.
godine
puno
2. Logoped 2 od okončanja konkursne procedure do 31.08.2021.
godine
puno
USLOVI KONKURSA:
Pored opštih uslova kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i
sistematizaciji poslova i radnih zadataka i to:
 Za radno mjesto redni broj: 1; VSS, Defektološki fakultet (Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet); Pedagoška
akademija (Pedagoški fakultet)-odsjek predškolski odgoj; poznavanje rada na računaru; položen stručni ispit;
jedna godina radnog iskustva
 Za radno mjesto redni broj: 2; VSS, Defektološki fakultet (Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet), odsjek
logopedija (logopedija i surdoaudiologija); položen stručni ispit; poznavanje rada na računaru; jedna godina
radnog iskustva
Kandidati trebaju dostaviti:
Obaveznu dokumentaciju (kopiju):
-svojeručno potpisanu pisanu prijavu na konkurs sa kratkom biografijom, kontakt podacima kandidata, tačnom
naznakom na koju poziciju konkuriše i tačno navedenom dokumentacijom koja se prilaže uz prijavu na konkurs.
-diploma o stečenoj stručnoj spremi ili akademskom zvanju
-izvod iz matične knjige rođenih
-uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci), od dana objavljivanja konkursa
-uvjerenje o položenom stručnom ispitu (ako se za radno mjesto traži stručni ispit)
-dokaz o stečenom radnom iskustvu (potvrda ili uvjerenje)
-uvjerenje/potvrda o poznavanju rada na računarima
Dodatnu dokumentaciju (kopiju):
1. uvjerenje/potvrda o radnom stažu i uvjerenje sa šifrom zanimanja koje izdaje Fond za penzijsko-invalidsko
osiguranje;
2. uvjerenje/potvrda o ostvarenom radnom stažu kod poslodavca kod kojeg je kandidat radio sa tačno naznačenim
poslovima i radnim zadacima, te godinama i mjesecima radnog staža koje je kandidat obavljao;
3. uvjerenje/potvrda o vremenu provedenom na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo (ne starija od tri
mjeseca od dana objavljivanja konkursa);
4. rješenje/odluka o sticanju posebnog stručnog zvanja koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju,
napredovanju i sticanju stručnih zvanja odgajatelja, nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama,
osnovnim i srednjim školama i domovima učenika;
5. rješenje/odluka o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj kalendarskoj godini, a ako je izdato u
skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i
stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika;
6. rješenje/uvjerenje nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju svojstva člana porodice šehida/poginulog
branioca, člana porodice nestalog i umrlog branioca, dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja, člana porodice
poginulog, umrlog i nestalog dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, ratnog vojnog zarobljenika i demobilisanog
branioca kao zaslužnog lica u odbrambeno-oslobodilačkom ratu sa područja Kantona Sarajevo, ratnog vojnog invalida
i člana porodice ratnog vojnog invalida izdato u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju (ne starije od šest
mjeseci od dana objavljivanja konkursa);
7. osobe koje imaju status po osnovu dopunskih prava boraca-branitelja BiH obavezne su pored rješenja/uvjerenja
nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju statusa dostaviti i uvjerenje/potvrdu o neprekidnom
prebivalištu na području Kantona Sarajevo u posljednjih 24 mjeseca (ne starije od šest mjeseci);
8. uvjerenje/potvrda o autorstvu/koautorstvu udžbenika koju izdaje Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke
Prijave sa potrebnom i potpunom dokumentacijom dostaviti na adresu:
JU Zavod za specijalno obrazovanje i odgoj djece Mjedenica,
ul. Mjedenica 34,
Stari Grad,
71000 Sarajevo,
sa naznakom „Prijava na Javni konkurs, pozicija __________________“.
Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se razmatrati.
Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a prijavljeni kandidat će se
bodovati samo na osnovu kriterija za koje je dostavio dokumentaciju. Prijava kandidata koji nije dostavio obaveznu
dokumentaciju će se odbaciti kao nepotpuna.
Kandidati će biti pismeno obavješteni o mjestu i vremenu provjere radnih i stručnih sposobnosti.
Dokumentacija kandidata koji nisu izabrani vraća se na lični zahtjev i podiže se kod sekretara Zavoda u roku od 30
dana od dana okončanja konkursne procedure.
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) radnih dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Oslobođenje”, a krajnji rok za
prijavu je 2. mart 2021. godine.
Izabrani kandidati će dostaviti ljekarsko uvjerenje nakon konačnosti odluke o izboru kao i obaveznu i dodatnu
dokumentaciju u originalu ili ovjerenoj kopiji, najkasnije pet dana od prijema odluke o izboru radnika.

Izvor: mon.ks.gov.ba

Broj izvrsilaca: 4

Datum isteka: 02.03.2021

Datum objave: 19.02.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.