fbpx

OGLAS za popunu upražnjenog radnog mjesta Direktora Agencije za foreznička ispitivanja i vještačenja

Agencija za foreznička ispitivanja i vještačenja

OGLAS za popunu upražnjenog radnog mjesta Direktora Agencije za foreznička ispitivanja i vještačenja

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim imenovanjima Vijeća ministara i drugim imenovanjima Bosne i Hercegovine ( „Službeni glasnik BiH“, broj 37/03), a u vezi s članom 15. Zakona o Direkciji za koodinaciju policijskih tijela i o agencijama za podršku policijskoj strukturi Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj36/08) Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine, raspisuje

OGLAS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

Direktora Agencije za foreznička ispitivanja i vještačenja

U Agenciji za foreznička ispitivanja i vještačenja potrebno je izvršiti popunu upražnjenog radnog mjesta na mandat od četiri godine na poziciju:

1/01 Direktor Agencije za foreznička ispitivanja i vještačenja ………1 izvršilac

1/01 DIREKTOR AGENCIJE ZA FOREZNIČKA ISPITIVANJA I VJEŠTAČENJA

I-OSNOVNE DUŽNOSTI I NADLEŽNOSTI

1.1. Direktor Agencije za foreznička ispitivanja u skladu sa Ustavom, Zakonom o Direkciji za koodinaciju policijskih tijela i o agencijama za podršku policijskoj strukturi Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 36/08), Zakonom o upravi, Zakonom o državnoj službi  u institucijama Bosne i Hercegovine, rukovodi i organizira rad Agencije za foreznička ispitivanja i vještačenja

1.2. Direktor Agencije za foreznička ispitivanja i vještačenja imenuje se na mandat od 4 godine, uz mogućnost reimenovanja u drugom narednom mandatu.

II- OPŠTI USLOVI

2.1. Svaki kandidat za navedenu poziciju  mora ispunjavati slijedeće opšte uslove:

– da je stariji od 18 godina, – da je državljanin  Bosne i Hercegovine, – da nije otpušten iz državne službe u institucijama Bosne i Hercegovine, odnosno entiteta kao rezultat disciplinske mjere u periodu od 3 godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,

– da se na njega ne odnosi  odredba člana IX Ustava Bosne i Hercegovine,

– da se protiv njega ne vodi krivični postupak i da nije izrečena pravosnažna kazna zatvora za krivično djelo  u skladu sa krivičnim zakonodavstvom,

– da je zdravstveno sposoban za vršenje navedenih poslova.

III- POSEBNI USLOVI

3.1. Pored opštih uslova, svaki kandidat za navedenu poziciju treba ispunjavati slijedeće posebne uslove i to:

– Visoku stručnu spremu – VII stepen,

– najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u struci, od čega tri (3) godine na rukovodećim poslovima, – znanje jednog diplomatskog jezika,

– poznavanje rada na računaru.

3.2. Napomena za sve kandidate

Svaki kandidat dužan je dostaviti listu imena i prezimena neposrednih rukovodilaca od kojih se mogu dobiti preporuke i informacije za poslenjih pet godina radnog iskustva, odnosno za tri godine radnog iskustva na rukovodećim pozicijama.

IV – POTREBNA DOKUMENTA

4.1. Uz prijavu i popunjenu radnu biografiju svaki kandidat je dužan dostaviti original ili ovjerenu fotokopiju potrebnih dokumenata i to:

a) Dokaz o posjedovanju VII stepena stručne  spreme – fakultetsku diplomu (nostrifikovane diplome, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine), odnosno za kandidate  koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom procesu studiranja uz fakultetsku diplomu i dodatak diplomi; iznimno, samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplome nije uopšte izdavala, niti za jednog diplomca, kandidat je dužan da uz ovjerenu kopiju fakultetske diplome dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije uopšte izdat niti za jednog diplomca;

b) Dokaz o traženom radnom iskustvu i listu iz tačke 3.2. (potvrda, uvjerenje i slično);

c) Dokaz o znanju jednog diplomatskog jezika (certifikat, uvjerenje i sl.);

d) Dokaz o poznavanju rada na računaru (certifikat, uvjerenje i sl.);

e) Izjavu ovjerenu kod nadležnog organa  da se na kandidata ne odnosi odredba člana IX Ustava Bosne i Hercegovine;

f) uvjerenje ili izjava ovjerena kod nadležnog organa da kandidat nije otpušten iz državne službe u institucijama Bosne i Hercegovine, odnosno entiteta  kao rezultat disciplinske mjere u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije/ne starije od tri mjeseca;

g) izvod iz matične knjige rođenih/ne starije od šest mjeseci/, ukoliko se ne radi o dokumentu trajnog karaktera;

h) Uvjerenje o državljanstvu/ne starije od šest mjeseci/, ukoliko se ne radi o dokumentu trajnog karaktera;

i) Uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak.

4.2. Napomena za sve kandidate:

Pored opštih i posebnih uslova, kandidat za navedenu poziciju  ne može biti u skladu sa članom 15. stav (5) alineja c) Zakona o Direkciji za koordinaciju policijskih tijela i agencijama za podršku policijskoj strukturi Bosne i Hercegovine, lice koje je osuđeno  za krivično djelo, osim za krivično djelo iz oblasti bezbjednosti saobraćaja.

U skladu sa navedenim Komisija će po službenoj dužnosti pribaviti dokaz za kandidate čija prijava bude prihvaćena.

Kandidat je dužan dati informaciju o bilo čemu, što može rezultirati sukobom interesa u slučaju da dođe do njegovog imenovanja.

Dokaz da je zdravstveno sposoban za vršenje navedenog posla – ljekarsko uvjerenje (ne starije od šest mjeseci), kandidat ne dostavlja sa drugim dokumentima. Ovo Uvjerenje kandidat je obavezan dostaviti nakon formiranja liste uspješnih kandidata, a prije imenovanja.

4.3. Napomena za sve kandidate:

Radno mjesto Direktora Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja podliježe sigurnosnoj provjeri, tako da je za radno mjesto Direktora Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja potrebna dozvola za pristup tajnim podacima stepena TAJNO.

V – PRIJAVLJIVANJE

5.1. Prijave mogu slati svi državljani  Bosne i Hercegovine koji zadovoljavaju opšte i posebne uslove, navedene u ovom oglasu.

5.2. Oglas ostaje otvoren 14 dana od dana zadnjeg objavljivanja  u dnevnim novinama, odnosno „Službenom glasniku BiH“ ili „Službenom glasniku Brčko Distrikta“.

5.3. Prijave sa potrebnom dokumentacijom se mogu dostaviti lično  ili putem pošte na adresu:

Ministarstvo sigurnosti / bezbjednosti Bosne i Hercegovine

Javni oglas za popunu rukovodećeg radnog mjesta

Direktora Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja

Trg Bosne i Hercegovine broj 1,

71 000 Sarajevo

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ/HNK.

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 29.09.2020

Datum objave: 16.09.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.