fbpx

Ovlašteni zavodski službenik Istočno Sarajevo

Ovaj oglas je istekao

Na osnovu čl. 8. stav (1),člana 9. stav1 točka c i člana 16. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 26/04, 7/05, 50/08, 60/10, 32/13 i 93/17), a u vezi sa članom 20. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera Bosne i Hercegovine, broj :22-50-14/19 pov. od 21.10.2019.godine i 16.03.2021 godine i Odluke o potrebi prijema zaposlenika u radni odnos br.06-34-2-788/21 od 25.03.2021. godine , upravnik Zavoda raspisuje J A V N I K O N K U R S za prijem pripravnika u radni odnos, na određeno vrijeme, u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera Bosne i Hercegovine - 27 zaposlenika

Ovlašteni zavodski službenik Istočno Sarajevo

Na osnovu čl. 8. stav (1),člana 9. stav1 točka c i člana 16. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 26/04, 7/05, 50/08, 60/10, 32/13 i 93/17), a u vezi sa članom 20. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera  Bosne i Hercegovine, broj :22-50-14/19 pov. od 21.10.2019.godine i 16.03.2021 godine i  Odluke o potrebi prijema zaposlenika u radni odnos br.06-34-2-788/21 od 25.03.2021. godine , upravnik Zavoda raspisuje

J A V N I      K O N K U R S

za prijem pripravnika u radni odnos, na određeno vrijeme, u

Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera

Bosne i Hercegovine – 27 zaposlenika

Potrebno je izvršiti prijem 27 zaposlenika na određeno vrijeme, na period od šest mjeseci, i to na radno mjesto kako slijedi:

– Ovlašteni zavodski službenik  –  27 izvršitelja

Uslovi :

Pored opštih uslova predviđenih u članu 10. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine (da ima navršenih 18 godina, da je državljanin Bosne i Hercegovine, da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina, ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za krivično djelo učinjeno s umišljajem u skladu s krivičnim zakonima u Bosni i Hercegovini i da nije obuhvaćen odredbom člana IX. stava 1. Ustava Bosne i Hercegovine, da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavio kod poslodavca) kandidat mora ispunjavati i sljedeće posebne uslove:

– završena srednja škola-SSS

– da nije stariji od 27 godina

– da ispunjava zdravstvene i psihofizičke uslove propisane za policajca propisane Pravilnikom o kriterijima za prijem pripravnika koji donosi ministar pravde BiH.

POTREBNO DOSTAVITI DOKUMENTE:

– svojeručno potpisanu prijavu sa kratkom biografijom

– diplomu o završenoj školi tražene stručne spreme(nostrifikovana diploma, ukoliko škola nije završena u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 6.4.1992.

– kopija osobne/lične iskaznice

– uvjerenje o državljanstvu BiH , ne starije od 6 mjeseci.

Za prijem kandidata  u Zavodu na radna mjesta ovlaštenih zavodskih službenika u svojstvu pripravnika važi sljedeće:

Pripravnički staž traje šest mjeseci. Primljeni kandidati koji uspješno završe praktičnu obuku, dužni su u daljnjem roku od tri mjeseca pristupiti polaganju stručnog ispita za zvanje ovlaštenog zavodskog službenika

Zavodski službenik-pripravnik koji položi stručni ispit raspoređuje se na radno mjesto ovlaštenog zavodskog službenika na neodređeno vrijeme.

Zavodskom službeniku-pripravniku koji sa uspjehom  ne završi praktičnu obuku, kao i pripravniku koji ne položi stručni ispit prestaje radni odnos.

Za prijem kandidata u Zavod na radna mjesta  zavodskih službenika izvan svojstva pripravnika, kandidati koji dolaze iz drugih policijskih agencija ili entitetskih zatvora, pored gore navedenih općih i posebnih uslova moraju imati slijedeće činove:

Za prijem ovlaštenih zavodskih službenika izvan svojstva pripravnika uslovi su:

– za pripadnike policijskih snaga-čin policajac ili viši čin

– za pripadnike zatvorske policije-stražare, zvanje najmanje stražar

– za pripadnike sudske policije sa nivoa entiteta, namanje čin policajca

– za pripadnike sudske policije Ministarstva pravde , nije potreban čin

Primljeni kandidati izvan svojstva pripravnika su dužni položiti stručni ispit iz dopunskih predmeta za zvanje ovlaštenog zavodskog službenika u roku od  6 mjeseci od dana stupanja na rad. Ukoliko ne polože stručni ispit za zvanje ovlaštenog zavodskog službenika u roku od 6 mjeseci probnog rada, radni odnos prestaje.

Procedura prijema se vrši u skladu sa Pravilnikom o kriterijima za prijem zaposlenika u Zavod za izvršenje kaznenih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH broj:01-02-1-9196/19 od 24.10.2019.

Prijavljivanje na konkurs:

– Traženi dokumenti moraju biti original ili ovjerene kopije i isti ne podliježu vraćanju

– s kandidatima koji ispunjavaju uslove iz javnog konkursa i koji se blagovremeno prijave na javni konkurs, obavit će se provjera osposobljenosti(testiranje inervju) za obavljanje poslova za radno mjesto za koje su aplicirali. O datumu i mjestu testiranja kandidati će biti obaviješteni.

Po završetku izborne procedure, prije zaključenja ugovora o radu, primljeni kandidat će dostaviti dokaz da nije obuhvaćen odredbom člana IX. Ustava Bosne i Hercegovine, ne stariju od tri (3) i ljekarsko uvjerenje ne starije od 20 dana , da je zdravstveno sposoban za obavljanje navedenog posla.

Prijave s dokumentacijom potrebno je dostaviti najkasnije u roku od 15 dana od dana objave konkursa, putem pošte preporučeno na adresu:

Zavod za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera

Bosne i Hercegovine

Miloša Obilića broj 44.

71214 Vojkovići Istočna Ilidža

S naznakom:

„Javni konkurs za prijem u radni odnos 27

zaposlenika na određeno vrijeme u

Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija,

pritvora i drugih mjera Bosne i Hercegovine“

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje i iste se odbacuju.

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Izvor: Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ/K.

Broj izvrsilaca: 27

Datum isteka: 11.04.2021

Datum objave: 30.03.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.