fbpx

Pedagog Jezero

Na osnovu člana 113. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (Službeni glasnik RS broj 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20) i Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (Službeni glasnik RS broj 74/18 i 26/19), direktor škole raspisuje: JAVNI KONKURS za popunu upražnjenog radnog mjesta

Pedagog Jezero

OPIS RADNOG MJESTA
JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA ,,VUK KARADžIĆ“ JEZERO
Vuka Karadžića bb, 70 206 Jezero,
tel: 050/290-010;
e-mail: os102@skolers.org
Broj: 284-04/21

Na osnovu člana 113. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (Službeni glasnik RS broj 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20) i Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (Službeni glasnik RS broj 74/18 i 26/19), direktor škole raspisuje:

JAVNI KONKURS
za popunu upražnjenog radnog mjesta

1. Pedagog – 50 % radnog vremena, 1 izvršilac, na određeno radno vrijeme, do 31.08.2021. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati moraju ispunjavati uslove iz člana 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (Službeni glasnik RS broj 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20)

I.Opšti uslovi za prijem kandidata:
– da je državljanin RS i BiH (Uvjerenje o državljanstvu),
– da je punoljetan (Izvod iz Matične knjige rođenih ili kopija lične karte),
– da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, te zloupotrebe opojnih sredstava. Uvjerenje o neosuđivanosti škola će pribaviti službenim putem, prije zasnivanja radnog odnosa.
– uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece (škola će za izabranog kandidata pribaviti službenim putem, prije zasnivanja radnog odnosa).
– uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (dostavlja kandidat).
– da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

II. Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sledeću dokumentaciju na
osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (Službeni glasnik RS broj 44/17, 31/18 i i 84/19) i člana 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (Službeni glasnik RS broj 74/18 i 26/19):
– ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,
– uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
– uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,
– dodatak diplomi koji sadrži prosjek ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje takvi podaci,
– uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,
– uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla koje je obavljao, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla,
– uvjerenje nadležnog organa o statusu člana porodice poginulog borca, odnosno uvjerenje o statusu borca, ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca,
– uvjerenje nadležnog organa o statusu RVI, ako se radi o kandidatu iz kategorije RVI.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, škola će postaviti na oglasnoj tabli škole, najkasnije 3 (tri) dana prije zakazanog testiranja i intervjua.
Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa će biti intervjuisani i testirani dana 22.04.2021. godine sa početkom u 10:00 časova u prostorijama škole.
Kandidati se neće posebno pozivati na intervju i testiranje, a ukoliko se ne pojave na intervju i testiranju smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa članom 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (Službeni glasnik RS broj 44/17, 31/18 i 84/19) i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (Službeni glasnik RS broj 74/18 i 26/19).

Prijave slati na adresu JU Osnovna škola ,,Vuk Karadžić“ Jezero, ulica Vuka Karadžića bb, 70206 Opština Jezero, u roku 8 dana od dana objavljivanja konkursa sa naznakom „za konkurs“. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Oglas je otvoren osam dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske“.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 15.04.2021

Datum objave: 07.04.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.