Pedagog Koraj

Ovaj oglas je istekao

JU Osnovna škola ,,Dositej Obradović“

Pedagog Koraj

OPIS RADNOG MJESTA
Pedagog – do povratka radnice sa bolovanja, a najdalje do 30.06.2018. godine.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Na radno mjesto se prima lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.
Lica koja konkurišu za radno mjesto stručnog saradnika moraju ispunjavati uslove prema članu 104. važećeg Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, Pravilniku o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača i Zakonu o radu.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale potrebne uslove kao i lica koja su ispunjavala uslove po propisima važećim do stupanju na snagu novog Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Dokumenti koji se dostavljaju na konkurs:
a) prijava na konkurs potpisana od strane kandidata,
b) diploma o stručnom zvanju u određenoj oblasti ili ekvivalent,
v) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja
ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
g) izvod iz matične knjige rođenih ili kopija lične karte,
d) uvjerenje o državljanstvu,
đ) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom
procesu,
e) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na
evidenciji nezaposlenih lica,
ž) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,
z) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
i) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
j) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,
k) ljekarsko uvjerenje, koje ne može biti starije od 6 mjeseci, kandidati trebaju dostaviti nakon što budu odabrani na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i
l) uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela… škola će pribaviti za izabranog kandidata službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se 19. februara 2018. godine u prostorijama škole u 13:00 časova.
Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ukoliko se ne pojave na intervjuu u određeno vrijeme, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Učesnici konkursa su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave sa potrebnim dokumentima poslati na adresu: JU Osnovna škola ,,Dositej Obradović“ 75247 Koraj. 
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Konkurs je otvoren osam dana od dana objavljivanja.

Izvor: http://www.zzzrs.net/index.php/posao/pedagog_-_osnovna_skola_dositej_obradovic_koraj_lopare/

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 15.02.2018

Datum objave: 07.02.2018

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.