fbpx

Pedagog, Nastavnik razredne nastave Petrovo

Ovaj oglas je istekao

JU OŠ “Vuk Кaradžić“ Petrovo

Pedagog, Nastavnik razredne nastave Petrovo

OPIS RADNOG MJESTA
JU OŠ „VUК КARADŽIĆ“ PETROVO
OZRENSКIH ODREDA 74
74 317 PETROVO

К O N К U R S
za popunu upražnjenih radnih mjesta

I Raspisuje se javni konkurs za popunjavanje sljedećih radnih mjesta:
1. Pedagog škole, 1 izvršilac, na određeno vrijeme, do 31.8.2021. godine, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom
2. Nastavnik/profesor razredne nastave, 1 izvršilac , na određeno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
1. Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu ( „Službeni glasnik RS broj 1/16 i 66/18 ) kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane članom 104 Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju „Službeni glasnik RS broj 44/17,31/18,84/19,35/20 i ) i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača ( „ Sl. glasnik RS broj 77/09,86/10,25/14 i 76/15 ).
2. Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 44/17 i 31/18,84/19 ,35/20 i 63/20).
3. Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 44/17, 31/18,84/19,35/20 i 63/20) ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

III Uz potpisanu prijavu, kandidati treba da dostave dokumentaciju i to ovjerene kopije, na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova, te dokumentaciju (ovjerene kopije) na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi.
Dokumentacija za opšte uslove koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:
1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,
3. da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
5. uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zlouporebe iskorišćavanja djece i
6. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti,morala,službene dužnosti,polnog integriteta,zlostavljanja djeteta , polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
Uvjerenja iz tačke 4. i 5. ovog člana, za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

IV Dokumentacija za posebne uslove i dokumentacija na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 9. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi:
-ovjerena foto – kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
-dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškoslske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
-uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno – obrazovnom procesu,
-uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica,
-uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,
-uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbranbeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca
-uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
-uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ,ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.
Кandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće im se vraćati.

V Javni konkurs je otvoren osam ( 8 ) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske“, posredstvom Zavoda za zapošljavanje.
VI Prijave se mogu dostaviti lično, ili poštom na sledeću adresu:
JU OŠ “Vuk Кaradžić“ Petrovo, Ozrenskih odreda 74 74317 Petrovo, sa naznakom „ Javni konkurs za prijem u radni odnos”. Ukoliko se prijave dostavljaju putem pošte, na zatvorenoj koverti potrebno je naznačiti na koje radno mjesto kandidat konkuriše.

VII Sa prijavljenim kandidatima čije prijave budu potpune i blagovremene, i koji budu ispunjavali uslove konkursa , obaviće se testiranje i intervju u prostorijama škole u Petrovu dana 21.9.2020.godine ( ponedjeljak) u sljedećim terminima:
Za radno mjesto pedagog škole:
-Testiranje sa početkom u 12,00 časova
– Intervju sa početkom u 13,00 časova.
Za radno mjesto nastavnik/profesor razredne nastave:
Testiranje sa početkom u 12,00 časova
Intervju sa početkom u 13,00 časova
Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, postaviti na oglasnu tablu škole.
Кandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju. Ako se kandidat ne pojavi na testiranju ili inervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

VIII Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 2

Datum isteka: 17.09.2020

Datum objave: 09.09.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.