fbpx

Pedagog Petrovo

Ovaj oglas je istekao

JU OŠ “Vuk Кaradžić“

Pedagog Petrovo

OPIS RADNOG MJESTA
JU OSNOVNA ŠКOLA “VUК КARADŽIĆ” PETROVO
Ozrenskih odreda 74
Tel: 053-262-051
E-mail: os121@skolers.org

КONКURS
za popunu upražnjenog radnog mjesta
I Raspisuje se konkurs za popunjavanje radnog mjesta:
1. Pedagog škole na određeno vrijeme do povratka radnika sa neplaćenog odsustva sa rada ,sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno obrazovnom procesu – 1 izvršilac, nepuno radno vrijeme 80% radnog vremena.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
II
1. Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu ( „Službeni glasnik RS broj 1/16 i 66/18 ) kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane članom 104 Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju „Službeni glasnik RS broj 44/17 i 31/18 ) i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača ( „ Sl. glasnik Rs broj 77/09,86/10,25/14 i 76/15 ).

2. Pravo učešća na konkurs imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 44/17 i 31/18).

3. Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 44/17 i 31/18) ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.
III
Uz potpisanu prijavu, kandidati treba da dostave dokumentaciju i to ovjerene kopije, na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova, te dokumentaciju (ovjerene kopije) na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi.
Dokumentacija za opšte uslove koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:
1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,
3. da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti,trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem ,zloupotrebe opojnih sredstava.
5. uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece.
6. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti,polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
Uvjerenje iz tačke 4.i 5. ovog člana za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Dokumentacija za posebne uslove i dokumentacija na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 9. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi:
1. ovjerena foto – kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,visoku stručnu spremu,shodno odredbama Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika,stručnih saradnika i vaspitača.
2. dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškoslske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
3. uvjerenje o položenom stručnom ispitu;
4. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica,
5. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,
6. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbranbeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca
7. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbranbeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
8. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbranbeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.
IV

Кandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće im se vraćati.

V
Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa , obaviće se u prostorijama škole dana 19.8.2019. godine ( ponedjeljak) , testiranje sa početkom u 12,00 časova a intervju sa početkom u 13,00 časova.
VI
Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnoj tabli.
Кandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.
Ako se ne pojavi na testiranje ili intervju,smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.
Кandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije im neće biti vraćene.

VII
U slučaju da se na konkurs ne jave kandidati sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom u razmatranje će biti uzete i prijave lica bez radnog iskustva.
VIII
Кonkurs će biti objavljen u dnevnom listu “Glas srpske” posredstvom Zavoda za zapošljavanje.
Кonkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.
IX
Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom na sledeću adresu:
JU OŠ “Vuk Кaradžić“ 74317 Petrovo, Ozrenskih odreda 74, sa naznakom Javni konkurs za prijem u radni odnos.

X
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.
XI
Škola će obavijestiti sve prijavljene kandidate na raspisanom konkursu o izvršenom izboru kandidata za prijem u radni odnos.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 15.08.2019

Datum objave: 07.08.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.