fbpx

Pedagog Sarajevo

Ovaj oglas je istekao

Pedagog Sarajevo

Javna ustanova GIMNAZIJA OBALA Sarajevo
Ulica Obala Kulina bana broj 3
71000 Sarajevo
Tel./fax 033 214-960
Na osnovu člana 143. stav (4) tačka g), a u vezi sa članom 123. stav (4) Zakona o srednjem obrazovanju
(“Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 23/17, 30/19), člana 3. i 11. Pravilnika sa kriterijima za prijem
radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim
ustanovama na području Kantona Sarajevo, (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 35/17), člana 189.
Pravila Javne ustanove GIMNAZIJA OBALA Sarajevo, Saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku
i mlade, broj: 11-38-25286-219-1/19 od 19.12.2019.g. i Zaključka Ministarstva za obrazovanje, nauku
i mlade broj: 11-38-25286-251-1/19 od 21.1.2020.g. o ispravci Saglasnosti broj: 11-38-25286-219-1/19
od 19.12.2019.g. i Odluke Školskog odbora broj: 34-07-253/20 od 5.2.2020.g., raspisuje se
JAVNI KONKURS
za popunu upražnjenog radnog mjesta u školskoj 2019/2020. godini
za:
a) Pedagoga – asistenta u odjeljenju / grupi … 1 izvršilac, 40 sati sedmično, na određeno vrijeme
od okončanja konkursne procedure do 30.06.2020.godine.
Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove
utvrđene Zakonom o srednjem obrazovanju Kantona Sarajevo,
Pedagoškim standardima i normativima za srednje obrazovanje i aktima Škole, kako slijedi:
– za poziciju a): diplomirani pedagog, profesor pedagogije, profesor pedagogije i psihologije, VII
stepen stručne spreme, odnosno završen najmanje II ciklus bolonjskog visokoobrazovnog
procesa odgovarajućeg smjera i zvanja.

Obavezna dokumentacija koju su kandidati dužni dostaviti:
a) Svojeručno potpisanu pisanu prijavu na Javni konkurs sa kratkom biografijom, kontakt
podacima, (adresom stanovanja, brojem telefona i e-mail adresom), tačnom naznakom na koju
poziciju se konkuriše i tačno navedenom dokumentacijom koja se prilaže na javni konkurs,
b) Diploma o stečenoj stručnoj spremi ili akademskom zvanju,
c) Izvod iz matične knjige rođenih,
d) Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci od dana objavljivanja konkursa).
Pored obavezne dokumentacije kandidati mogu dostaviti i dodatnu dokumentaciju, i to:
a) Uvjerenje/potvrda o radnom stažu i uvjerenje sa šifrom zanimanja koje izdaje Fond za penzijskoinvalidsko osiguranje i tačno navedeno,
b) Potvrde o ostvarenom radnom stažu kod poslodavca kod kojeg je kandidat radio sa tačno
naznačenim poslovima i radnim zadacima, te godinama i mjesecima radnog staža koje je kandidat
obavljao,
c) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
d) Potvrda o vremenu navedenom na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo (ne starije
od tri mjeseca),
e) Rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju,
napredovanju i sticanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u
predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
f) rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj kalendarskoj godini, a koje je
izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja, odgajatelja,
profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama osnovnim i srednjim školama i
domovima učenika,
g) rješenje/uvjerenje nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju svojstva člana porodice
šehida/poginulog branioca, člana porodice nestalog i umrlog branioca, dobitnika ratnog priznanja i
odlikovanja, člana porodice poginulog, umrlog i nestalog dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja,
ratnog vojnog zarobljenika i demobilisanog branioca kao zaslužnog lica u odbrambenooslobodilačkom ratu sa područja Kantona Sarajevo, ratnog vojnog invalida i člana porodice ratnog
vojnog invalida izdato u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju (ne starije od šest
mjeseci),
h) osobe koje imaju status po osnovu dopunskih prava boraca – branitelja BiH obavezne su pored
rješenja/uvjerenja nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju statusa dostaviti i
uvjerenje/potvrdu o neprekidnom prebivalištu na području Kantona Sarajevo u posljednjih 24 mjeseca
(ne starije od šest mjeseci),
i) potvrdu o autorstvu/koautorstvu udžbenika koju izdaje Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke
na osnovu člana 169.-170. Zakona o upravnom postupku FBiH (“Sl.novine FBiH”br.:2/98 i 48/99).
Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a prijavljeni
kandidati će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje je dostavio urednu i validnu
dokumentaciju.
Dokumentacija koju kandidat dostavlja uz prijavu na konkurs mogu biti kopije uz obavezu da kandidat
koji je primljen po konkursu dostavi originalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije dokumentacije,
najkasnije pet dana po dobijanju odluke o izboru kandidata.
Po konačnosti odluke o izboru izabrani kandidat je dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne
zdravstvene ustanove o zdravstvenoj sposobnosti za rad u obrazovanju, koje nije starije od šest mjeseci.
Javni konkurs objaviće se, pored zvanične internet stranice Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade
Kantona Sarajevo, u dnevnom listu Oslobođenje dana 7.2.2020.g.
Javni konkurs ostaje otvoren osam (8 dana) od dana objavljivanja u dnevnom listu.
Kriteriji, procedure, uslovi, način bodovanja i izbor kandidata po ovom Javnom konkursu utvrđeni su
Pravilnikom sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i
srednjim školama kao Javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona
Sarajevo“ broj 35/17).
Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti najkasnije sa danom 15.2.2020.g., putem
poštanske službe ili lično u zatvorenoj koverti na protokol škole u vremenu od 10:00 do 14:00 sati, na
adresu:
Javna ustanova GIMNAZIJA OBALA Sarajevo
Ul. Obala Kulina bana broj 3
71000 Sarajevo,
sa naznakom „Prijava na javni konkurs za poziciju a) Pedagoga – asistenta u odjeljenju / grupi/ ne
otvarati – otvara Komisija“.
Neblagovremene, nepotpune i neuredne prijave se neće uzeti u razmatranje.
U obavijesti o rezultatima konkursa kandidati koji nisu izabrani biće upoznati sa načinom i vremenom
preuzimanja svoje dokumentacije.

Izvor: https://szks.ba/

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 15.02.2020

Datum objave: 07.02.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.