fbpx

Pedagog škole Petrovo

Ovaj oglas je istekao

Raspisuje se javni konkurs za popunjavanje sljedećeg radnog mjesta :

Pedagog škole Petrovo

OPIS RADNOG MJESTA
JU OŠ “VUK KARADžIĆ” PETROVO
OZRENSKIH ODREDA 74
74 317 PETROVO

K O N K U R S
za popunu upražnjenog radnog mjesta

I Raspisuje se javni konkurs za popunjavanje sljedećeg radnog mjesta :

1. Pedagog škole, 1 izvršilac, na neodređeno vrijeme, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, nepuna norma , 80% radnog odnosa.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
II 1. Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu („Službeni glasnik RS” broj 1/16 i 66/18) kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane članom 104 Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik RS” broj 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20) i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Sl. glasnik RS” broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).
2. Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 44/17 i 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20).
3. Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20) ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

III Uz potpisanu prijavu, kandidati treba da dostave dokumentaciju i to ovjerene kopije, na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova, te dokumentaciju (ovjerene kopije) na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi.
Dokumentacija za opšte uslove koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:
1.da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
2.da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,
3.da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
4.da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
5.uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zlouporebe iskorišćavanja djece i
6.uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti,morala,službene dužnosti,polnog integriteta,zlostavljanja djeteta , polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenja iz tačke 4. i 5. ovog člana, za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

IV Dokumentacija za posebne uslove i dokumentacija na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 9. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi:
Dokumentacija za posebne uslove i dokumentacija na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 9. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi:
1.ovjerena foto – kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
2.uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta,koje je dužan dostaviti kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
3.dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškoslske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
4.uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno – obrazovnom procesu,
5.uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,
6.uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica,
7.uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,
8.uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbranbeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca
9.uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
10.uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ,ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.
11.Kratku biografiju.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće im se vraćati.

V Javni konkurs je otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske“, posredstvom Zavoda za zapošljavanje.
VI Prijave se mogu dostaviti lično, ili poštom na sledeću adresu:
JU OŠ “Vuk Karadžić“ Petrovo, Ozrenskih odreda 74 74317 Petrovo, sa naznakom „ Javni konkurs za prijem u radni odnos”.
VII Sa prijavljenim kandidatima čije prijave budu potpune i blagovremene, i koji budu ispunjavali uslove konkursa, obaviće se testiranje i intervju u prostorijama škole u Petrovu dana 26.4.2021.godine (ponedjeljak) u sljedećim terminima:
-Testiranje sa početkom u 10,00 časova
– Intervju sa početkom u 11,00 časova.
Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, postaviti na oglasnu tablu škole.
Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju. Ako se kandidat ne pojavi na testiranju ili inervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 22.04.2021

Datum objave: 14.04.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.