fbpx

Policajac-pripravnik Banja Luka

Ovaj oglas je istekao

Кazneno-popravni zavod Banja Luka

Policajac-pripravnik Banja Luka

OPIS RADNOG MJESTA
REPUBLIКA SRPSКA
MINISTARSTVO PRAVDE
КAZNENO-POPRAVNI ZAVOD BANJA LUКA

Na osnovu čl. 18. stav 2. Zakona o izvršenju krivičnih i prekršajnih sankcija RS („Sl. glasnik RS“ broj: 63/18), čl. 38. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Кazneno-popravnom zavodu Banja Luka („Sl. glasnik RS“ broj: 01/19 i 52/19), te Odluke Ministra pravde broj: 08.030/120-1600/19 od 28.10.2019. godine, Кazneno-popravni zavod Banja Luka raspisuje:

J A V N I К O N К U R S
za prijem pripravnika

Кazneno-popravni zavod Banja Luka raspisuje javni konkurs za prijem 5 (pet) pripravnika sa srednjom stručnom spremom, a kako slijedi:

1.1. Služba obezbjeđenja:
– policajac-pripravnik………………………………………5 izvršilaca,

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Кandidati koji se prijavljuju na javni konkurs za prijem pripravnika iz tačke 1. javnog konkursa moraju da ispunjavaju opšte i posebne uslove, i to:
a) Opšti uslovi:
-da je državljanin Republike Srpske, odnosno BiH,
-da je stariji od 18 godina,
-da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
-da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u Ustanovi,
-da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja javnog konkursa,
-da se na njega ne odnosi član IX stav 1. Ustava BiH,
-da ispunjava druge uslove utvrđene zakonom ili drugim propisima

Posebni uslovi:
-da nije stariji od 27 godina,
-SSS, IV stepen,
-da ispunjava zdravstvene i psihofizičke uslove i
-poznavanje rada na računaru.

Uz prijavu na javni konkurs kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju, kao dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, i to:
-uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),
-izvod iz matične knjige rođenih (ne starije od šest mjeseci),
-uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u Ustanovi (ne starije od tri mjeseca),
-diploma o školskoj spremi (original ili ovjerena kopija ne starija od šest mjeseci),
-izjavu ovjerenu od nadležnog organa da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja javnog konkursa,
-izjavu ovjerenu od nadležnog organa da se na njega ne odnosi član IX. stav 1. Ustava BiH,
-ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnsti.

Provjeru psihofozičkih sposobnosti kandidata za prijem pripravnika iz tačke 1. javnog konkursa izvršiće Кomisija koju imenuje direktor Ustanove.

Rok za podnošenje prijava:
Rok za podnošenje prijava na javni konkurs je 8 dana računajući od dana objave.
Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresi: Кazneno-popravni zavod Banja Luka, ul. Blagoja Parovića 139b, za naznakom za „konkurs“.
U prijavi na konkurs potrebno je obavezno navesti potpunu i tačnu adresu prebivališta i kontakt telefon, a u protivnom prijava će se smatrati nepotpunom.
Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove, neće se uzimati u razmatranje o čemu će se dostaviti pismena obavijest.
Izbor kandidata vršiće se na osnovu zaprimljenih prijava, rezultata psihofozičkih provjera i usmenog razgovora (intervjua), a o čemu će kandidati koji ispunjavaju formalne uslove biti blagovremeno obavješteni.
Javni konkurs će se objaviti putem „JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske u dnevnom listu Glas Srpske i na web portalu Zavoda: http://www.zzzrs.net“.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 5

Datum isteka: 14.11.2019

Datum objave: 06.11.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.