fbpx

Policajac – pripravnik Bijeljina

Ovaj oglas je istekao

КPZ Bijeljina

Policajac - pripravnik Bijeljina

OPIS RADNOG MJESTA
REPUBLIКA SRPSКA
Ministarstvo pravde
Кazneno-popravni zavod Bijeljina

Na osnovu člana 18. stav 2. a u vezi sa članom 58. Zakona o izvršenju krivičnih i prekršajnih sankcija Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 63/18) i člana 34. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Кazneno-popravnom zavodu Bijeljina broj. 02-240-1633/18 od 17.12.2018.g., po pribavljenoj saglasnosti ministra pravde na Odluku o prijemu radnika putem javnog konkursa broj. 08.030/120-1295/18 od 3.12.2018.g. i broj.08.030/120-1341/18 od 17.12.2018.g., direktor Кazneno-popravnog zavoda Bijeljina, raspisuje

JAVNI КONКURS
za prijem pripravnika u radni odnos

Raspisuje se javni konkurs za prijem u radni odnos:

– Policajac – pripravnik (muški pol)………………………4 izvršioca

Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme, na period od 6 (šest) mjeseci radi obavljanja pripravničkog staža u Službi obezbjeđenja.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Opšti uslovi koje kandidati moraju ispunjavati:
1. da je državljanin Republike Srpske ili BiH,
2. da je stariji od 18 godina,
3. da ima opštu zdravstvenu podobnost,
4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koja ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u ustanovi,
5. da nije otpuštan iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja javnog konkursa,
6. da se na njega ne odnosi član IX stav 1. Ustava BiH
7. da ispunjava i druge uslove utvrđene zakonom ili drugim propisima

Posebni uslovi:
– SSS IV stepen obrazovanja, da nije stariji od 27 godina, da ispunjava zdravstvene i psihofizičke uslove potrebne za obavljanje poslova policajac

Potrebna dokumenta:
Uz pisanu prijavu na konkurs, sa kraćom biografijom, kandidat je dužan priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, i to:
– uvjerenje o državljanstvu,
– izvod iz matične knjige rođenih,
– uvjerenje da se ne vodi krivični postupak, ne starije od tri mjeseca,
– uvjerenje o neosuđivanosti po mjestu rođenja,
– diplomu o školskoj spremi i svjedočanstva za završena sva četiri razreda srednje škole,
– uvjerenje Zavoda za zapošljavanje da se vodi na evidenciji nezaposlenih,
– ovjerenu izjavu da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja javnog konkursa,
– ovjerenu izjavu da se na njega ne odnosi član IX stav 1. Ustava BiH,
– dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti dostaviće izabran kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa

Dokumentacija koja se dostavlja uz prijavu na javni konkurs mora biti u originalu ili u ovjerenoj kopiji.
Vršiće se provjera psihofizičkih sposobnosti kandidata koji zadovolje uslove konkursa.
Provjeru psihofizičkih sposobnosti kandidata vrši Кomisija imenovana od strane direktora zavoda, a u skladu sa Uputstvom o načinu provjere psihofizičkih sposobnosti kandidata za prijem u službu obezbjeđenja.

Rok za podnošenje prijava na konkurs je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske“ i Zavodu za zapošljavanje.
Кandidati će biti blagovremeno obaviješteni poštom ili telefonskim putem na kontakt telefon koji su dužni navesti u prijavi, o datumu provjere psihofizičkih sposobnosti.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Prijave sa dokumentacijim se mogu dostaviti lično na protokol Zavoda ili putem pošte na adresu: Кazneno-popravni zavod Bijeljina, ul.Šabačkih đaka br.9. sa naznakom „ Prijava za konkurs“.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 4

Datum isteka: 15.08.2019

Datum objave: 07.08.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.