fbpx

Policajac – pripravnik Istočno Sarajevo

Ovaj oglas je istekao

Na osnovu člana 29,58 i 59. Zakona o izvršenju krivičnih i prekršajnih sankcija („Službeni glasnik RS“ broj 63/18) uz saglasnosti Ministarstva pravde broj 08.030/120-1539/19 od 08.10.2019.godine i broj 08.030/120-699/21 od 26.04.2021 godine, direktor Kazneno-popravnog zavoda, raspisuje J A V N I K O N K U R S za prijem radnika pripravnika u radni odnos

Policajac - pripravnik Istočno Sarajevo

OPIS RADNOG MJESTA
KAZNENO – POPRAVNI ZAVOD POLUOTVORENOG TIPA
ISTOČNO SARAJEVO

Na osnovu člana 29,58 i 59. Zakona o izvršenju krivičnih i prekršajnih sankcija („Službeni glasnik RS“ broj 63/18) uz saglasnosti Ministarstva pravde broj 08.030/120-1539/19 od 08.10.2019.godine i broj 08.030/120-699/21 od 26.04.2021 godine, direktor Kazneno-popravnog zavoda, raspisuje

J A V N I K O N K U R S
za prijem radnika pripravnika u radni odnos

I RADNA MJESTA
1.POLICAJAC KPU (radnik muškog pola) – ( 2 ) dva izvršioca ;
2.POLICAJAC KPU na Odjeljenju ženskog zatvora (radnik ženskog pola) – ( 1 ) jedan izvršilac .

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
II OPŠTI USLOVI
Kandidati koji se prijave na konkurs treba da ispunjavaju opšte uslove i to:
-da je državljanin RS – BiH;
-da je stariji od 18 godina;
-da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
– da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora
od najmanje 6 ( šest ) mjeseci ili za takvo djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u Ustanovi;
– da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja javnog konkursa;
-da se na njega ne odnosi član IX stav 1. Ustava BiH.

III POSEBNI USLOVI
Posebni uslovi koje trebaju ispunjavati kandidati :
-da posjeduje srednju stručnu spremu u četvorogodišnjem trajanju;
-da nije stariji od 27 godina, na dan objavljivanja konkursa;
-da ispunjava zdravstvene i psihofizičke uslove predviđene za kandidate za prijem u Policiju KPU-Službu obezbjeđenja.

IV POTREBNA DOKUMENTA
IV-1
Uz prijavu na konkurs (u kojoj će kandidati navesti radno mjesto na koje apliciraju,kraću biografiju, kontakt adresu i telefon), kandidat je dužan dostaviti sledeća dokumenta :

-diploma o stečenoj spremi (orginal ili ovjerena fotokopija);
-izvod iz matične knjige rođenih (orginal ili ovjerena fotokopija, ne stariji od 3 mjeseca ili izvod trajnog karaktera);
-uvjerenje o državljanstvu(orginal ili ovjerena fotokopija ,ne starije od 3 mjeseca,) ;
– Izjavu da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja javnog konkursa (original,ovjerenu kod nadležnog organa ne stariju od 3 mjeseca );
-Izjavu da se na njega ne odnosi član IX stav 1. Ustava BiH (original, ovjerenu kod nadležnog organa, ne stariju od 3 mjeseca) ;

Napomena: rokovi od 3 mjeseca računaju se od dana objavljivanja Konkursa.
IV-2

Kandidati koji uđu u uži izbor dostaviće sledeća dokumenta:
-uvjerenje o nekažnjavanju;
-uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka;
-uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za poslove policajca;

(Kandidati koji uđu uži izbor, naknadno će biti obaviješteni o načinu i roku dostave dokumenata navedenih u odjeljku IV-2, a kojima se dokazuje ispunjavanje opštih uslova Konkursa. Ukoliko kandidat na poziv poslodavca ne dostavi navedena dokumenta ili ne bude ispunjavao uslove koje potvrđuju izdati dokumenti, sa istim neće biti zasnovan radni odnos, a pozvaće se naredni kandidat sa bodovne liste. )

V ROK I NAČIN PRIJALjIVANjA
Rok za podnošenje prijava na konkurs je 15 dana od dana objavljivanja u Dnevnom listu „Glas Srpske“ i Zavodu za zapošljavanje RS – Filijala Istočno Sarajevo – Biro Istočna Ilidža (rok se računa od dana poslednjeg objavljivanja).

Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu:

KAZNENO – POPRAVNI ZAVOD POLUOTVORENOG TIPA ISTOČNO SARAJEVO
Ul. Meše Selimovića broj 1,Istočno Sarajevo
sa naznakom „ZA KONKURS ZA RADNO MJESTO (navesti naziv iz Konkursa)-NE OTVARATI,OTVARA KOMISIJA“
Prijave se dostavljaju u zatvorenoj neprovidnoj koverti, sa naznačenim obaveznim podacima o kandidatu: Ime i prezime, adresa, broj telefona za kontakt.

VI INTERVJU, TESTIRANjE I DODATNE NAPOMENE

VI-1
Sa svim kandidatima za radna mjesta koji budu ispunjavali uslove konkursa, Komisija za prijem radnika obaviće intervju .

VI-2
Sa kandidatima za radna mjesta, koji budu ispunjavali uslove konkursa, posebna Komisija obaviće psihofizičko testiranje, te će ovi kandidati biti upućeni na ljekarske preglede predviđene za radnike koji rade na poslovima sa posebnim ovlaštenjima.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje, a dokumentacija primljena po konkursu neće se vraćati kandidatima.
Pripravniku u Službi obezbjeđenja, pripravnički staž- stručno osposobljavanje za samostalan rad traje 6 mjeseci, nakon čega je dužan položiti stručni ispit. Pripravniku koji ne završi stručno osposobljavanje ili ne položi stručni ispit ili prekine pripravnički staž, prestaje radni odnos u Ustanovi.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 3

Datum isteka: 17.06.2021

Datum objave: 02.06.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.