fbpx

Pomoćnik direktora Banja Luka

Ovaj oglas je istekao

Кazneno-popravni zavod Banja Luka

Pomoćnik direktora Banja Luka

OPIS RADNOG MJESTA
REPUBLIКA SRPSКA
MINISTARSTVO PRAVDE
КAZNENO-POPRAVNI ZAVOD BANJA LUКA

Na osnovu čl. 20. stav 2. Zakona o izvršenju krivičnih i prekršajnih sankcija RS („Sl. glasnik RS“ broj: 63/18), Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Кazneno-popravnom zavodu Banja Luka („Sl. glasnik RS“ broj: 01/19), te Odluke Ministra pravde broj: 08.030/120-583/19 od 05.04.2019. godine, Кazneno-popravni zavod Banja Luka raspisuje:

J A V N I К O N К U R S
za popunu upražnjenog radnog mjesta

Кazneno-popravni zavod Banja Luka raspisuje javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta na period od 5 (pet) godina uz mogućnost ponovnog postavljanja, a kako slijedi:

Pomoćnik direktora za tretman……………….1 izvršilac,

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Кandidati koji se prijavljuju na javni konkurs za upražnjeno radno mjesto iz tačke 1. javnog konkursa, moraju da ispunjavaju opšte i posebne uslove, i to:

a) Opšti uslovi:

-da je državljanin Republike Srpske, odnosno BiH,
-da je stariji od 18 godina,
-da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
-da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u Ustanovi,
-da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja javnog konkursa,
-da se na njega ne odnosi član IX. stav 1. Ustava BiH,
-da ispunjava druge uslove utvrđene zakonom ili drugim propisima

b) Posebni uslovi:

-VSS, filozofski fakultet, fakultet političkih nauka, defektološki fakultet, pedagoški fakultet ili fakultet za edukaciju i rehabilitaciju,
-najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja na poslovima izvršenja krivičnih sankcija, poslije završenog prvog ciklusa studija i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalentom,
-položen stručni ispit iz oblasti izvršenja krivičnih i prekršajnih sankcija,
-poznavanje rada na računaru.

Uz prijavu na javni konkurs kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju, kao dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, i to:
-uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),
-izvod iz matične knjige rođenih (ne starije od šest mjeseci),
-uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u Ustanovi (ne starije od tri mjeseca),
-diploma o školskoj spremi (original ili ovjerena kopija ne starija od šest mjeseci), uvjerenje o radnom iskustvu,
-položen stručni ispit iz oblasti izvršenja krivičnih i prekršajnih sankcija,
-izjavu ovjerenu od nadležnog organa da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja javnog konkursa,
-izjavu ovjerenu od nadležnog organa da se na njega ne odnosi član IX. stav 1. Ustava BiH,
-dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat nakon završetka izborne procedure.

Rok za podnošenje prijava na javni konkurs je 8 dana računajući od dana objave.
Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresi: Кazneno-popravni zavod Banja Luka, ul. Blagoja Parovića 139b, za naznakom za „konkurs“.

U prijavi na konkurs potrebno je obavezno navesti potpunu i tačnu adresu prebivališta i kontakt telefon, a u protivnom prijava će se smatrati nepotpunom.
Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove, neće se uzimati u razmatranje o čemu će se dostaviti pismena obavijest.

Izbor kandidata vršiće se na osnovu zaprimljenih prijava i usmenog razgovora (intervjua), a o čemu će kandidati koji ispunjavaju formalne uslove biti blagovremeno obavješteni.

Izvor: http://www.zzzrs.net/index.php/posao/pomocnik_direktora-_kazneno-popravni_zavod_banja_luka/

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 25.04.2019

Datum objave: 17.04.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.