fbpx

Pomoćnik direktora OŠ „Bijelo Polje” Potoci

Na osnovu čl. 97. st 1. i 2. i čl. 100. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju HNK-a („Službene novine HNK-a" br. 5/00, 4/04, 5/04, 1/14 i 7/16), čl. 4., čl. 7. . i čl. 13. Upustava o izboru i imenovanju direktora osnovnih i srednjih škola HNK-a („Službene novine HNK-a" broj: 2/05), čl. 85. st. 1. tač. 7., čl. 87., čl. 88. i čl. 95. Pravila Osnovne škole „Bijelo Polje" Potoci broj: 01-51-2/07 od 16.03.2007.godine i Saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK-a broj: 05-02-30-389/21 od 02.03.2021.godine za raspisivanje konkursa za izbor i imenovanje pomodnika direktora škole na period od četiri (4) godine, te Odluke broj: 05-02-172-4/21 od 31.03.2021.godine o raspisivanju konkursa za izbor i imenovanje pomoćnika direktora škole, Školski odbor škole, raspisuje KONKURS za izbor i imenovanje pomoćnika direktora škole na period od (4) godine

Pomoćnik direktora OŠ „Bijelo Polje" Potoci

Na osnovu čl. 97. st 1. i 2. i čl. 100. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju HNK-a („Službene novine HNK-a” br. 5/00, 4/04, 5/04, 1/14 i 7/16), čl. 4., čl. 7. . i čl. 13. Upustava o izboru i imenovanju direktora osnovnih i srednjih škola HNK-a („Službene novine HNK-a” broj: 2/05), čl. 85. st. 1. tač. 7., čl. 87., čl. 88. i čl. 95. Pravila Osnovne škole „Bijelo Polje” Potoci broj: 01-51-2/07 od 16.03.2007.godine i Saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK-a broj: 05-02-30-389/21 od 02.03.2021.godine za raspisivanje konkursa za izbor i imenovanje pomodnika direktora škole na period od četiri (4) godine, te Odluke broj: 05-02-172-4/21 od 31.03.2021.godine o raspisivanju konkursa za izbor i imenovanje pomoćnika direktora škole, Školski odbor škole, raspisuje

KONKURS

za izbor i imenovanje

pomoćnika direktora škole na period od (4) godine

Za pomoćnika direktora škole može biti izabrana i imenovana osoba koja pored općih uslova predviđenih zakonom, ispunjava i posebne uslove:

 • najmanje viša (VŠS) stručna sprema (najmanje stepen stručne spreme VI ili 6),
 • za nastavnika ili pedagoga u skladu sa zakonom i
 • najmanje pet (5) godina radnog iskustva na odgojno-obrazovnim poslovima u osnovnoj školi.

Dodatni uslovi za izbor i imenovanje pomoćnika direktora škole su:

 • da nije krivično kažnjavan,
 • da nije angažovan na drugoj poziciji koja može uticati na eventualni sukob interesa i
 • da nije ni u kakvoj rodbinskoj vezi, do drugog stepena, s bilo kojim članom Školskog odbora.

U skladu sa Odlukom broj: 05-02-172-3/21 od 31.03.2021.godine Školskog odbora škole kandidati su obavezni uz prijavu na konkurs podnijeti program rada pomoćnika direktora škole za mandatni period od četiri (4) godine.

Prijave se podnose u roku od petnaest (15) dana od dana objavljivanja konkursa u sredstvima dnevnog javnog informisanja.

Imenovanje pomoćnika direktora škole po ovom konkursu vrši se na period od četiri (4) godine i ista osoba može biti ponovo imenovana za pomoćnika direktora.

Kandidati su dužni podnijeti slijedeće dokumente (originale ili ovjerene kopije):

 • prijavu na konkurs,
 • biografiju (obavezno navesti adresu, kontakt telefon i e-mail),
 • diplomu o stručnoj spremi,
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
 • potvrdu poslodavca o radnom iskustvu u kojoj može biti navedeno radno mjesto na kome je kandidat radio sa uvjerenjem Federalnog zavoda za PIO/MIO ili Porezne uprave FBiH ili drugog nadležnog organa o radnom iskustvu,
 • izvod iz matične knjige rođenih (sa naznakom da nema ograničen rok važenja),
 • uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),
 • uvjerenje suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak i uvjerenje MUP-a o neosuđivanosti (ne starije od 3 mjeseca),
 • program rada pomoćnika direktora škole za mandatni period od četiri (4) godine,
 • ovjerenu izjavu od strane nadležnog organa da nije angažovan na drugoj poziciji koja može uticati na eventualni sukob interesa i
 • ovjerenu izjavu od strane nadležnog organa da nije ni u kakvoj rodbinskoj vezi, do drugog stepena, s bilo kojim članorn Školskog odbora.

Napomena: Pravo na prednost pri zapošljavanju pod jednakim uslovima imaju: (dobrovoljci, organizatori otpora, veteran, učesnici rata – demobilisani branioci, ratni vojni invalidi, dobitnici ratnih priznanja i odlikovanja) i članova njihovih porodica, članova porodica šehida/poginulih, umrlih i nestalih branilaca u skladu sa čl. 1. i čl. 18. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica u HNK-a („Službene novine HNK-a”, broj: 6/18) i civilne žrtve rata u skladu sa članom 58. Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom („Službene novine Federacije BiH”, br. 36/99, 54/04, 39/06, 14/09, 45/16 i 40/18), ukoliko uz prijavu na konkurs dostave dokaz o navedenom.

Školski odbor će u roku od osam (8) dana, od dana kada je donio odluku, pismenim putem obavijestiti sve kandidate konkursa o odluci o imenovanju pomoćnika direkora.

Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove konkursa obavit će se intervju. Ukoliko kandidat ne pristupi intervju smatrat će se da je odustao od učešća u daljoj konkursnoj proceduri.

Izabrani kandidat za pomodnika direktora Škole bit će obavezan dostaviti uvjerenje o zdraystvenoj sposobnosti (ne starije od 6 mjeseci) prije donošenja odluke o imenovanju za pomoćnika direktora škole.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave dostaviti poštom preporučeno na adresu:

Osnovna škola „Bijelo Polje” Potoci

Potoci bb

88208 Potoci

(sa naznakom za Konkurs)

Dokumentacija podnesena na konkurs se neće vračati kandidatima.

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Izvor: Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ/HNK.

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 16.04.2021

Datum objave: 02.04.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.